Toiseus roomalaisessa maailmassa 200-500-Luvuilla

The Faces of the Other – Otherness in the late Roman world Maijastina Kahlos

Juuri ilmestynyt:

The Faces of the Other. Religious Rivalry and Ethnic Encounters in the Later Roman World, published by Brepols in the series Cursor Mundi (no. 10).

 

 

 

Tiedote 25.8.2006

In English

Työryhmän julkaisuluettelo

Vuonna 2006 neljä antiikintutkijaa aloitti tutkimusprojektin, jonka tuloksena julkaistaan englanninkielinen tieteellinen artikkelikokoelma The Faces of the Other – Religious and Ethnic Otherness in the late Roman world. Kirjan aiheena on antiikin roomalaisten suhtautuminen eri uskonnollisiin ryhmiin ja eri kansoihin.

Työryhmää johti dos. Maijastina Kahlos (Helsingin yliopisto). Muut kirjoittajat ovat FL Päivi Collander (Turun yliopisto, historia), FL Markus Mertaniemi (Oulun yliopisto, historian) ja FM Marika Rauhala (Oulun yliopisto, historia).

Keskittymällä myöhäiseen keisariaikaan tuomme esiin myös roomalaisten suhtautumisissa tapahtuneita muutoksia. Pohdimme Rooman valtakunnan kristillistymisen vaikutusta siihen, ketkä koettiin muukalaisiksi uudessa tilanteessa.

Kreikkalais-roomalaisen antiikissa vallinneiden asenteiden ja aatteiden tutkimus on länsimaisen nykykulttuurin ymmärtämisen ehto. Tutkimuksemme roomalaisten suhtaumisesta toiseuteen auttaa hahmottamaan eurooppalaisen kulttuurin juuria ja ottaa osaa keskusteluun kulttuurien välisistä konflikteista ja dialogeista, suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta.

Artikkelikokoelma osallistuu antiikintutkimuksessa ja myöhäisantiikin tutkimuksessa virinneeseen keskusteluun roomalaisista identiteeteistä ja roomalaisen kultuurin toisista. Myös tutkijoiden keskustelu kristinuskon ja muiden uskontojen suhteista on ollut vilkasta kuten myös roomalaisten suhteista muihin kansoihin. Lisäksi pohdimme kirjassa roomalaisten suvaitsevaisuus- ja barbaarikäsitteitä aatehistoriallisella tasolla. Uusina näkökulmina tuomme artikkeleissamme kuvatutkimuksen, identiteetti- ja toiseustutkimuksen sekä retoriikan tutkimuksen näkökulmat.

Artikkelikokoelma jakaantuu kahteen pääjaksoon. Ensimmäisen jakson artikkelit käsittelevät roomalaisten suhtautumista toisiin uskontoihin. Toisen pääjakson artikkelit puolestaan pohtivat roomalaisten suhdetta Rooman valtakunnan ulkopuolisiin kansoihin, ’barbaareihin’.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.