Luvut 9-10

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[9]

Alter vero Maximianus (S), quem sibi generum Diocletianus asciverat, non his duobus tantum quos tempora nostra senserunt sed omnibus qui fuerunt malis peior.
Mutta toinen Maximianus (=Galerius), jonka Diocletianus oli ottanut (seuraansa/liittolaisekseen) itselleen vävyksi, ei vain näitä kahta, jotka meidän aikamme on tuntenut/tunsi, vaan kaikkia pahoja (keisareita), joita on ollut, pahempi (oli).
Toinen Maximianus = Galerius, eli koko nimeltään Galerius Valerius Maximianus (meni naimisiin Diocletianuksen tyttären kanssa).

ascio (=ad-scio) 4 – ottaa seuraansa
sentio, sensi, sensum 4 – huomata, tuntea

2 Inerat (P) huic bestiae naturalis barbaries (S), efferitas (S) a Romano sanguine aliena: non mirum, cum mater (S) eius Transdanuviana infestantibus Carpis (abl. abs.) in Daciam novam transiecto amne (abl. abs.) confugerat (P).
Oli tässä eläimessä luonnollinen barbaarisuus, roomalaiselle verelle vieras raakuus: ei ihme, koska hänen Tonavan takaa tuleva äitinsä oli Carpien ollessa vaarallisia/rauhattomia paennut ylitettyään joen uuteen Daakiaan.

insum – olla jossakin (myös kuvaannoll.) + dat.
barbaries, ei = barbaria, ae – muukalaismaa, muukalaiskansa, raakuus, sivistymättömyys
efferitas – villiys, raakuus
Danuvius – Tonava
confugio, confugi, confugitum 3 – paeta, turvautua
Dacia nova – viittaa Dacian provinssissa jakoon, jossa 200-luvulla tehtiin kaksi uutta provinssia Dacia ripensis ja Dacia mediterranea Trajanuksen Dacian lisäksi. Näitä kutsuttiin Dacia novaksi tai Daciae novae.
transicio (= traicio), -ieci, iectum – heittää, viskata, toimittaa yli; kulkea, lähteä
infesto 1 – tehdä epäluotettavaksi, vaarallisiksi, rauhattomaksi

3 Erat (P) etiam corpus (S) moribus congruens, status celsus, caro ingens et in horrendam magnitudinem diffusa et inflata.
Oli myös keho tapojen kanssa sopiva/yhdenmukainen, korkea koko (=kooltaan), valtava liha (=vartaloltaan) ja hirvittävään suuruuteen (asti) laaja ja pullistunut.

congruens – yhtäpitävä, yhdenmukainen, sopiva (< congruo – olla sopusoinnussa) status, us – seisominen, asento, asema, tila, ym. diffusus – levittäytynyt, laaja (< diffundo, diffudi, diffusum – valua, levittää) inflatus – pullistunut, paisunut (< inflo)

4 Denique et verbis et actibus et aspectu terrori omnibus ac formidini fuit (SP).
Ja lopulta/lopuksi hän oli sekä sanoin että teoin/elein että katseelta/ilmeeltä kauhuksi ja peloksi kaikille.

Socer (S) quoque eum metuebat (P) acerrime, cuius timoris haec fuit (P) causa (S):
Appi (Diocletianus) myös pelkäsi häntä kovasti, appi, jonka pelon syy oli tämä:

5 Narseus (S) rex Persarum concitatus domesticis exemplis avi sui Saporis ad occupandum Orientem cum magnis copiis inhiabat (P).
Narseus, persialaisten kuningas, isoisänsä Saporin kotoisilla esimerkeillä innostettuna/innostamana, tavoitteli (Rooman valtakunnan) itäosan valtaamista suurilla (sota)joukoilla.

Narseus (Narses) Persian kuninkaaksi v. 293.
concito 1 – ajaa liikkeele, innostaa
inhio 1 – suu ammollaan tavoitella, tavoitella, himoita
Oriens – Rooman valtakunnan itäosan provinssit

6 Tunc Diocletianus (S), ut erat (SP) in omni tumultu meticulosus animique deiectus, simul et exemplum Valeriani timens, non ausus est (P) obviam tendere, sed hunc per Armeniam misit (SP) ipse in Oriente subsistens et aucupans exitus rerum.
Silloin Diocletianus, kuten/kun näet hän oli kaikissa levottomuuksissa pelokas/varovainen ja mieleltään lannistunut, samalla myös Valerianuksen esimerkkiä peläten, ei uskaltanut pyrkiä vastaan (Narseusta), vaan lähetti tämän (=Galeriuksen) Armenian kautta itse itäosassa oleskellen ja odotellen asioiden päätöstä.

ut – kuten, niinkuin, kun näet (compar.)
meticulosus – pelottava (< metus – pelko) (ei-klassinen sana) deiectus – alennettu, alakuloinen subsisto, substiti 3 – seisahtua, jäädä, oleskella aucupor 1 – havitella, tapailla Tausta: V. 297. Diocletianus oli itse Egyptissä ja antoi Galeriukselle Syyrian rajan valvonnan. Diocletianuksen piti ensin varmistaa Egypti. Sitten Diocletianuksen joukot marssivat valtaamaan vanhaa Mesopotamiaa. Galeriuksen piti käydä sotaa Diocletianuksen ohjeiden mukaan, mutta ei noudattanut niitä: epäonninen sotaretki. Toisten lähteiden mukaan Diocletianus tämän tappion jälkeen nöyryytti Galeriusta (Galerius sai seurata hänen vaunujaan vain hyvin kaukaa). Lactantius jättää tämän mainitsematta, ehkä siksi, että ei sovi Lactantiuksen rakentamaan kuvaan Diocletianuksesta Galeriuksen talutusnuorassa olevana pelkurina.

7 Ille (S) insidiis usus (app.) barbaros (O), quibus mos est cum omnibus suis ad bellum pergere, multitudine impeditos et sarcinis occupatos non difficiliter oppressit (P) fugatoque Narseo rege (abl. abs.) reversus cum praeda et manubiis ingentibus sibi attulit (P) superbiam, Diocletiano timorem.
Hän (=Galerius) väijytystä käyttäen ei vaikeasti (=helposti) painoi alas/kukisti (tavaran/ihmisten) paljouden estämät ja taakkoihinsa häiritsemät barbaarit, joilla on tapana lähteä sotaan kaiken omaisuutensa/väkensä kanssa, ja kuningas Narseuksen tultua pakoonajetuksi palattuaan saaliin ja valtavan sotasaaliin kanssa hän aiheutti/tuotti itselleen ylimielisyyden (= tuli ylimieliseksi), Diocletianukselle pelon.

Insidiae, arum – väijymispaikka, väijytys, salahanke
Pergo, perrexi, perrectum 3 – jatkaa, pitkittää, lähteä, ryhtyä
Fugo 1 – ajaa pakoon (fugio 3 – lähteä pakoon)
Affero, attuli, allatum, afferre – varustaa, tuottaa, aiheuttaa
Manubiae arum – sotasaalis
Ingens, ingentis – valtava

8 In tantos namque fastus post hanc victoriam elevatus est (SP), ut iam detrectaret (SP) Caesaris nomen.
Sillä niin suuriin kopeuksiin hän nousi tämän voiton jälkeen, että hän jo halveksi Caesar-arvonimeä.

Fastus, us – ylpeys, kopeus
Detrecto = detracto 1 – karttaa, halventaa, alentaa

Quod cum in litteris ad se datis audisset (SP), truci vultu ac voce terribili exclamabat (SP) ”Quousque Caesar?”
Jonka (= sen) kun hän oli kuullut itselleen annetuissa/lähetetyissä kirjeissä, hän huudahti julmin ilmein ja hirveällä äänellä: “Kuinka kauan/mihin asti Caesar?”

Trux, trucis – julma, tyly

9 Exinde insolentissime agere coepit (SP), ut ex Marte se procreatum et videri et dici vellet (Sp) tamquam alterum Romulum maluitque (SP) Romulam matrem stupro infamare, ut ipse (S) diis oriundus videretur (P).
Sen jälkeen/sitten hän alkoi käyttäytyä/toimia ylimielisesti, niin että hän halusi tulla sekä nähdyksi että kutsutuksi (= itseään esitettävän ja kutsuttavan) Marsista syntyneeksi ikäänkuin toisena Romuluksena ja halusi mieluummin häväistä Romulan, äidin, jotta itse näyttäisi jumalista syntyneeltä/nousseelta.

Insolens – vieras, liiallinen, ylimielinen

10 Sed differo de factis eius dicere, ne confundam tempora.
Mutta lykkään hänen asioistaan kertomista, etten sekoita ajallista etenemistä.

Differo – viedä erilleen, lykätä, erota

Postea enim quam nomen imperatoris accepit (SP) exuto socero (abl. abs.), tum demum furere coepit (SP) et contemnere omnia.
Sillä myöhemmin kun hän sai keisarin arvonimen, apen tultua riisutuksi (keisarin arvonimestä), silloin vihdoin/vasta hän alkoi raivota ja halveksia kaikkea.

Exuo, exui, exutum 3 – riisua, luopua
Contemno, contempsi, contemptum – halveksia
Tausta: Galerius lopulta voitti persialaiset ja sai viettää voitonjuhlia. Sai Diocletianuksen triumfivastaanoton. Thelassonican riemukaari Persiasta saadun voiton kunniaksi pystytetty 303 ja 305 välillä.
Lactantius pyrkii eri tavoin vähättelemään (“ei vaikeasti”) Galeriuksen aikaansaannoksia. Kuningas Narseuksen perhe jäi vangiksi. Narseus pakeni Armeniaan.
Historiankirjoittaja Aurelius Victor kertoo että Galeriuksen voitto aiheutti kränää Diocletianuksen ja Galeriuksen välillä: konfliti (valtataistelu) melkein sodan partaalle.
Mars: rahoja, joissa esiintyy Mars. Galerius esiintyi myös Alexander redivivuksena.

11 Diocles (S) – enim ante imperium vocabatur (SP) – cum rem publicam talibus consiliis et talibus sociis everteret (P), cum pro sceleribus suis nihil non mereretur (SP), tamdiu tamen summa felicitate regnavit, quamdiu manus suas iustorum sanguine non inquinaret.
Kun/vaikka Diocles – sillä niin häntä kutsuttiin ennen keisariutta – käänsi nurin/tuhosi valtiota tällaisilla neuvoilla/neuvonpidoilla (instr.) ja tällaisilla kumppaneilla (instr.), kun/vaikka hän ei ansainnut mitään rikostensa takia/edestä/vuoksi, niin kauan kuitenkin hän hallitsi mitä suurimmalla onnella/onnekkuudella, kuin hän ei tahrannut käsiään oikeamielisten (=kristittyjen) verellä.

mereo, merui / mereor, meritus sum 2 – ansaita, ansioitua, palvella
inquino 1 – liata, tahrata

12 Quam vero causam persequendi habuerit exponam.
Mutta esitän (fut.) mikä vainoamisen syy hänellä oli (aikaisempi tapahtuminen: konj. perf).

[10] Cum ageret in partibus Orientis, ut erat pro timore scrutator rerum futurarum, immolabat pecudes et in iecoribus earum ventura quaerebat.
Kun hän toimi Orientin osissa, kun/koska/sen mukaan kuin hän oli pelon takia/vuoksi tulevien asioiden tutkailija/urkkija, hän uhrasi eläimiä ja tiedusti niiden maksoista tulevia (tapahtumia).

scrutor 1 – tutkia, penkoa urkkia > scrutator
immolo 1 – uhrata
pecus, pecudis – kotieläin
iecur, iecoris n. – maksa

2 Tum quidam ministrorum scientes dominum cum adsisterent immolanti, imposuerunt frontibus suis inmortale signum; quo facto (abl. abs. /instr.) fugatis daemonibus (abl. abs.) sacra turbata sunt.
Silloin eräät palvelijoista, jotka tunsivat Herran (kristittyjen jumalan = olivat kristittyjä), kun olivat mukana/seisoivat vieressä/auttoivat uhraavaa (Diocletianusta), he asettivat/tekivät otsilleen kuolemattoman merkin; tällä teolla/tämän teon tultua tehdyksi demonien tultua poisajetuiksi pyhät toimitukset/rituaalit sekoitettiin/tulivat häirityiksi.

adsisto = assisto, astiti – jäädä seisomaan, seisoa vieressä, auttaa (+ dat.)
impono, imposui, impositum 3 – asettaa päälle
immortale signum – apotropaainen merkki, tässä: ristinmerkki?

Trepidabant (P) aruspices (S) nec solitas in extis notas videbant (P) et, quasi non litassent, saepius immolabant.
Haruspexit vapisivat/pelkäsivät eivätkä nähneet sisälmyksissä tavanomaisia (ennus)merkkejä ja, ikäänkuin he eivät olleet uhranneet suosiollisesti, useamman kerran uhrasivat.

Exta, orum n. – sisälmykset
Lito 1 – uhrata suotuisin elkein

3 Verum identidem mactatae hostiae (S) nihil ostendebant (P), donec magister ille aruspicum Tagis (S) seu suspicione seu visu ait (P) idcirco non respondere sacra (a.c.i), quod rebus divinis profani homines (S) interessent (P).
Mutta kerta toisensa jälkeen/yhä uudelleen teurastetut uhrieläimet eivät osoittaneet/paljastaneet mitään, vihdoin tuo haruspexien johtaja Tagis sanoi joko aavistuksesta tai näkemisestä, että sen tähden riitit eivät vastanneet, koska jumalallisissa asioissa (= uskonnollisessa toimituksessa) oli mukana epäpyhiä ihmisiä.

Profanus – epäpyhä
intersum + dat. /in + abl. – ottaa osaa
Tagis /Tages – etruskien haruspicina –ennustustaidon myyttinen perustaja.
Mistä ja miksi Lactantius otti Tagis/Tages –nimen? Lactantius tunsi Ciceron, De divinatione –teoksen, jossa (2.23) Tages esiintyy kaikkien haruspexien esi-isänä. Olisiko Tagis/Tages esiintynyt (kristittyjen keskuudessa) haruspexien johtajan nimityksenä?

4 Tunc ira furens (app.) sacrificare non eos (a.c.i) tantum qui sacris ministrabant, sed universos qui erant in palatio iussit (SP) et in eos, si detrectassent, verberibus animadverti, datisque ad praepositos litteris, etiam milites cogi (a.c.i) ad nefanda sacrificia praecepit (SP), ut qui non paruissent, militia solverentur.
Silloin vihasta raivoten hän (=Diocletianus) määräsi uhraamaan, ei vain heidät, jotka avustivat pyhissä toimituksissa/rituaaleissa, vaan kaikki, jotka olivat palatsissa, ja rangaista ruoskaniskuin heitä, jos he halveksisivat (= eivät noudattaisi käskyjä), ja päälliköille annetuin kirjein käski pakottaa myös sotilaat jumalattomiin uhreihin, niin että ne, jotka eivät tottelisi, erotettaisiin sotapalveluksesta.

Praecipio, cepi, ceptum 3 – ehtiä ennen, arvella eteenpäin, määrätä, käskeä
Animadverto, verti, versum 3 – huomata, moittia, rangaista (in + akk.)
Verber, eris – raippa, ruoska
Praepositus – esimies, upseeri
Nefandus – sanomaton, jumalaton, katala
Pareo, parui – ilmetä, totella
Universos qui erant in palatio – keisarillisessa hovissa siis oli kristittyjä.
Eusebios Kirkkohistoriassaan (8.4. ym) esittää puhdistuksen armeijassa tapahtuvaksi huomattavasti ennen varsinaisen vainon alkua (303). Ajoitettu v. 297 tai 299/300.

5 Hactenus furor (S) eius et ira (S) processit (P) nec amplius quicquam contra legem aut religionem dei fecit (SP).
Tähän saakka hänen raivonsa ja vihansa eteni eikä hän tehnyt mitään enempää lakia eli/tai jumalan uskontoa vastaan.

6 Deinde interiecto aliquanto tempore (abl. abs.) in Bithyniam venit hiematum (sup.) eodemque tum Maximianus quoque Caesar inflammatus scelere advenit, ut ad persequendos Christianos instigaret senem vanum, qui iam principium fecerat.
Sitten jonkin ajan kuluttua hän lähti Bithyniaan talvehtimaan ja samalla rikoksella sytytetty (=saman rikoksen ohjaamana) silloin myös Maximianus Caesar (=Galerius) tuli (hänen luokseen), jotta hän yllyttäisi turhamaisen vanhuksen kristittyjen vainoamiseen, vanhuksen, joka oli jo tehnyt alun (vainoamiselle).

Hiemo 1 – talvehtia
Instigo 1 – kiihdyttää, yllyttää
Tapahtuu talvella v. 302-303.

Cuius furoris hanc causam fuisse (a.c.i) cognovi.
Olen saanut tietää/tiedän, että hänen (=Galeriuksen) raivonsa syy oli tämä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.