Luvut 45-52

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[46]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Liciniuksen ja Maximinuksen joukot lähestyvät toisiaan. Vastakkainasettelu: Maximinus tekee votum-lupauksen Juppiterille. Licinius puolestaan saa unessa ilmestyksen jumalan enkeliltä (angelus dei), joka käskee Liciniusta suorittamaan sotajoukkonsa kanssa rukouksen korkeimmalle jumalalle (summus deus). Lactantius toistaa rukousformulan, jota Liciniuksen sotajoukko käyttää.

Vrt. Konstantinuksen näky ja Milviuksen sillan taistelu. Samalla tavalla Licinius voittaa vastustajansa jumalallisen tuen avulla. Huomaa: puhutaan korkeimmasta jumaluudesta yleensä. Korkein jumaluus esiintyy myös ei-kristillisissä ja ei-juutalaisissa teksteissä: filosofisissa teksteissä, oraakkelilausumissa, piirtokirjoituksissa jne. Kristitty kirjoittaja Lactantius tulkitsee korkeimman jumaluuden kristinuskon jumalaksi niin Liciniuksen kuin Konstantinuksen tapauksessa. Oliko Licinius kristitty?

Samoin niin tutkijat kuin suuri yleisö ovat pitkään ja usein pitäneet monoteismiä juutalais-kristillisen tradition yksinomaisena ominaisuutena ja perintönä. Usein esitetään, että kristinusko syrjäytti polyteistiset systeemit tuomalla oman monoteistisen systeeminsä. Tämän käsityksen sijaan on viime aikoina tutkimuksessa esitetty toisenlaista tapaa hahmottaa kreikkalais-roomalaista uskonnollista maailmaa: kristinusko nähdään osana laajempaa monoteististä suuntausta keisariaikana ja erityisesti myöhäisantiikissa (n. 200–500) ja tulkitaan, että kristinuskon menestys kumpuaa juuri tästä yhteisestä monoteistisestä suuntautumisesta. 

[47]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Liciniuksen ja Maximinus Daian välinen taistelu, joka päättyy Maximinuksen tappioon. Korkein jumala (deus summus) ratkaisee taistelun. Maximinus pakenee Kappadokiaan. Paikka: Ergenus-joen luona (nyk. Ergene tai Erghene Euroopan puoleisessa Turkissa) lähellä Hadrianopolista (nyk. Edrine). Tunnetaan myös Tzirallumin taistelun nimellä.

[48]

Licinius (S) vero accepta exercitus parte (abl. abs) ac distributa traiecit (P) exercitum in Bithyniam paucis post pugnam diebus et Nicomediam ingressus (app) gratiam deo, cuius auxilio vicerat, retulit (P) ac die Iduum Iuniarum Constantino atque ipso ter consulibus de restituenda ecclesia huius modi litteras ad praesidem datas proponi iussit (P):
Licinius sen sijaan – otettuaan vastaan (Maximinuksen) sotajoukosta osan ja jaettuaan (sen) – kuljetti sotajoukon Bithyniaan muutamassa päivässä taistelun jälkeen ja Nikomedeiaan saavuttuaan osoitti kiitoksen jumalalle, jonka avulla hän oli voittanut, ja kesäkuun iduksena Konstantinuksen ja itsensä ollessa kolmatta kertaa konsuleina (= 15.6.313) käski saattaa tiedoksi/esittää tällaisen käskynhaltijalle lähetetyn kirjeen kirkon palauttamisesta ennalleen:

distribuo, bui, butum 3 – jakaa, jaella
traicio = transicio, ieci, iectum 3 – heittää yli, kuljettaa, siirtää
refero, retuli/rettuli, relatum – kantaa, ilmoittaa, luovuttaa ym.
propono, posui, positum 3 – asettaa, esittää, saattaa tiedoksi

 • Ns. Milanon edikti v. 313
  Kutsutaan Milanon ediktiksi, vaikka se ei ole juridis-teknisesti olekaan edikti eikä sitä annettu Milanossa (Mediolanum).
  Taustaa: Konstantinus (306-337) ja Licinius (308-324) tapasivat Milanossa helmikuussa 313 ja esiintyivät toisilleen solidaarisina. Licinius oli lähdössä sotaretkelle itään Maximinus Daiaa vastaan. Licinius voitti Maximinuksen ja tämän jälkeen kesäkuussa 313 Licinius lähetti kirjeen käskynhaltijoille niihin provinsseihin, jotka olivat aikaisemmin olleet juuri kukistetun Maximiminuksen alueita.
  Eli tarkoitus oli saattaa v. 311 annettu Galeriuksen julistus suvaitsevaisuudesta voimaan myös Maximinuksen alueilla, joissa sitä ei ollut toteutettu.
  Milanon julistus on siis (vain) Galeriuksen julistuksen varmistus.
  Perustui Konstantinuksen ja Liciniuksen sopimaan yhteiseen politiikkaan.

 

 • Teksti on säilynyt myös kreikankielisenä versiona Eusebios Caesarealaisen Kirkkohistoriassa (eccl. 10.5.2-14). Joitakin eroja (esim. kohta 6 jätetty pois Eusebioksen versiossa. Eroja on selitetty sillä, että Lactantius näki julistuksen Nikomedeiassa, Eusebios Caesareassa.

 

 • Milanon ediktiin on liitetty paljon painoarvoa.
  Erona Galeriuksen julistukseen: paljon myönteisempi suhtautuminen kristittyihin. (Konstantinuksen vaikutus ilmeisesti). Kristittyjen omaisuuden palautus. (Galerius oli vain antanut takaisin oikeuden rakentaa kokoontumispaikkoja).
  Siinä ei perusteta kristinuskolle asemaa valtakunnan virallisena uskontona, kuten usein virheellisesti väitetään. 
  Oikeudet kristityille ja ei-kristityille.

2 ”Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum convenissemus atque universa, quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere.
”Kun niin minä keisari Konstantinus kuin minä keisari Licinius olimme tavanneet onnellisesti Milanossa ja käsittelimme kaikkea,
mikä etuihin ja julkiseen turvallisuuteen liittyi,
uskoimme näiden (asioiden) muiden joukossa,
jotka katsoimme useimmille ihmisille hyödyllisiksi,
jopa olevan määrättäviä ensimmäisiksi (asioiksi),
 joilla jumaluuden kunnioitus säilytettäisiin/pitäisi säilyttää,
niin että antaisimme sekä kristityille että kaikille vapaan mahdollisuuden seurata (sitä) uskontoa,
 jota kukin haluaisi,
sen tähden, että
mikä tahansa jumaluus (on) taivaallisella istuimella/asuinsijalla,
se meille ja kaikille,
 jotka meidän alaisuuteemme on asetettu,
voisi olla lepytetty ja suosiollinen.

tractatus – työskentely, käsittely
pertineo, tinui – ulottua, ylettyä, koskea, kuulua, tarkoittaa
profuturus – hyödyllinen (tulevaisuudessa) < prosum – olla hyödyksi vel – eli, tai, myös; jopa, vieläpä contineo, tinui, tentum – pitää koossa, pidättää, pysyttää, pitää voimassa constituo, stitui, stitutum – asettaa, järjestää existo = exsisto – astua esiin, ilmestyä, syntyä placatus < placo – sovitettu, hyvitetty, leppynyt

3 Itaque hoc consilium salubri ac rectissima ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegendam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederet quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benivolentiamque praestare.
Niinpä uskoimme tämän suunnitelman/päätöksen/neuvonpidon olevan toteutettava terveellä/järkevällä ja oikealla/asianmukaisella tavalla,
niin ettemme katsoisi lainkaan/ollenkaan kiellettäväksi (tätä) oikeutta keneltäkään,
joka antaisi mielensä joko kristittyjen uskonnolle tai sille uskonnolle,
johon hän itse itselleen arvelisi sopivimman olevan,
niin että/jotta meille voisi korkein jumaluus,
 jonka uskontoa vapain mielin seuraamme/noudatamme,
suoda tavallista suosiotaan ja hyväntahtoisuuttaan kaikissa asioissa.

ineo – astua sisään, ryhtyä toimeen, tehdä
observatio – tarkkailu; velvollisuuden noudattaminen, palvelus
dedo, dedidi, deditum – luovuttaa, antaa käsiin
obsequor, obsecutus sum + dat. – noudattaa
praesto, stiti, stitum – olla huomattava, tarjota, antaa, suoda

4 Quare scire dicationem tuam convenit placuisse nobis, ut amotis omnibus omnino condicionibus quae prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine videbantur, .
Sen tähden on sopivaa, että Sinun Uskollisuutesi [käskynhaltija] tietää meidän päättäneen, että kaikkien määräysten kokonaan tultua poistetuiksi,
(määräysten), jotka aikaisemmin sinun virastoosi annetuilla kirjoituksilla (=määräyskirjeillä) kristittyjen nimen (=kristittyjen) vuoksi sisällytettiin/ pidettiin voimassa,
ja jotka suorastaan nurinkurisia ja meidän lempeydellemme vieraita olevan näyttivät,
ne peruutettakoon.

<…> ediittorien täydentämiä kohtia Eusebioksen kreikankielisen version perusteella.
dicatio – lojaalisuus, uskollisuus; klass. kansalaisoikeuden saavuttaminen
amoveo, movi, motum – siirtää pois, poistaa
condicio – sopimus, ehto, tarjous, asema, olot
sinister – vasen, nurinkurinen, onneton, pahaenteinen

nunc libere ac simpliciter unusquisque eorum, qui eandem observandae religionis Christianorum gerunt voluntatem, citra ullam inquietudinem ac molestiam sui #id ipsum observare contendant.
Ja nyt vapaasti ja yksinkertaisesti/avoimesti itse kukin/jokainen/kaikki heistä,
joilla on sama halu kristittyjen uskonnon harjoittamiseen,
ryhtykööt harjoittamaan/hoitamaan #sitä itseään (??) ilman mitään levottomuutta ja häiriötä itseään kohtaan.
simpliciter – käännetty tässä avoimesti
gero, gessi, gestum – kantaa, pitää
citra + akk. – ilman; tällä puolella

5 Quae sollicitudini tuae plenissime significanda esse credidimus, quo scires nos liberam atque absolutam colendae religionis suae facultatem isdem Christianis dedisse.
Jotka (=nämä päätökset) uskomme olevan ilmoitettava täydellisesti /kokonaisuudessaan Sinun Huolellisuudellesi [käskynhaltija], jotta tietäisit meidän antaneen (a.c.i) samaisille kristitityille vapaan ja täydellisen luvan uskontonsa harjoittamiseen.

sollicitudo – huoli, huolellisuus
significo – antaa merkki, ilmoittaa, osoittaa, ilmaista
facultas – mahdollisuus, tilaisuus, lupa, kyky, taito

6 Quod cum isdem a nobis indultum esse pervideas, intellegit dicatio tua etiam aliis religionis suae vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam pro quiete temporis nostri concessam, ut in colendo quod quisque delegerit, habeat liberam facultatem.
Kun havaitset, että tämä on (näille) samoille on sallittu (a.c.i) meidän toimestamme, Sinun Uskollisuutesi [käskynhaltija] ymmärtää, että myös muille on myönnetty samalla tavoin avoin ja vapaa lupa/mahdollisuus uskontoonsa eli uskononharjoitukseensa meidän aikamme rauhan mukaisesti, niin että palvonnassa sitä,
minkä kukin on valinnut,
hänellä olisi vapaa mahdollisuus.

pervideo – katsella läpi, tarkastella, oivaltaa
indulgeo, dulsi, dultum/dulsum + dat. – noudattaa, suosia, sallia, myöntää suosionosoitus, olla suosiollinen (patronus)
concedo, cessi, cessum – myöntyä, myöntää, luovuttaa
potestas – valta, kyky, lupa, tilaisuus
delego – lähettää, uskoa huostaan, neuvoa, määrätä

[49]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Maximinus yrittää vielä voittaa Liciniuksen Taurus-vuoriston luona, mutta joutuu pakenemaan Tarsokseen. Maximinus turvautuu myrkkyyn ja yrittää tehdä itsemurhan, myrkky ei vaikuta heti vaan aiheuttaa tuskallisen sairauden, joka muistuttaa kulkutautia/ruttoa (pestilentia). (Eihän Maximinus saa kuolla liian vaivattomasti). Maximinus saa hirveän sairaskohtauksen ja päätyy nielemään maata. Hän sokeutuu ja luulee näkevänsä jumalan valkoisine palvelijoineen ja lopuksi pyytää Kristukselta armoa ja kuolee inhottavan kuoleman.

[50]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Lactantius toteaa, että näin jumala kukisti kaikki vainoojat. Licinius teloituttaa tetrarkkien vaimoja ja lapsia (mahdollisia vallantavoittelijoita). Tämä kaikki tapahtuu jumalan todella ja oikeudenmukaisella tuomiolla (vero et iusto iudicio dei). 

[51]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Samoin edellä kerrottu Valeria (Diocletianuksen tytär ja Galeriuksen vaimo) teloitetaan.

[52]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti:

Lopuksi Lactantius toteaa, että hän kertoo kaiken uskollisesti kuten asiat tapahtuivat, jotta näiden asioiden muisto ei häviäisi ja jotta, jos joku haluaisi kirjoittaa historian näistä, hän ei vääristäisi totuutta – joko salaamalla jumalan vastustajien rikokset tai jumalan rangaistukset heitä vastaan.

Voitonriemuisesti Lactantius kysyy missä ovat nyt Ioviusten ja Herculiusten nimet. Juhlikaamme siis voittoa, Herran voittoa vihollisistaan. Lopuksi vielä puhutellaan Donatusta, jolle teos on omistettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.