Luvut 35-44

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[35]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Galeriuksen ediktin jälkeen vankilat avautuivat ja kristityt päästettiin vapaiksi. Lactantius puhuttelee Donatusta, joka myös oli ollut vankilassa ja pääsi vapaaksi. Mutta Galerius ei saanut tästä hyvästä anteeksiantoa, vaan kuoli sairauteensa.

[36]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Galeriuksen kuoltua alkoi kamppailu vallasta. Maximinus Daia kiirehti ottamaan Galeriuksen alueet haltuunsa ja Licinius Euroopassa. Maximinuksen ja Liciniuksen välille syntyi melkein avoin sota, mutta he tekivät sitten sopimuksen vallanjaosta. Maximinus ei noudattanut alueillaan Galeriuksen ediktiä.
Maximinus Daia perusti uskontoon liityvän uuden systeemin: hän nimitti jokaiseen kaupunkiin ylipapin (novo more sacerdotes maximos per singulas civitates singulos). Kristittyjen painostaminen ja vainoaminen jatkuu Maximinuksen alueilla. Maximinus kielsi tappamasta, mutta antoi kiduttaa.
Taustaa: tutkimuksessa on kiistelty siitä, miten uusi tämä systeemi oli. Myös Eusebios mainitsee Maximinuksen uudet järjestelyt.
[37]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Konstantinus kehottaa Maximinusta luopumaan vainosta. Maximinus ei luovu. Sitten Lactantius kuvaa Maximinuksen uhraamisintoa (kaikki ruuaksi tarkoitetut eläimet on pyhitettävä ym).

[38]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Maximinus Daia ylittää kaikki aikaisemmat keisarit seksuaalisissa haluissaan. Lactantius kuvaa, miten naisia Maximinuksen tarpeisiin haetaan joka paikasta, jopa korkeasukuisia matroonia ja neitsyitä.

[39]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Kuvataan, miten Maximinus iskee silmänsä Galeriuksen leskeen Valeriaan ja tekee avioliittotarjouksen, jonka Valeria hylkää. Suuttuneena Maximinus karkottaa Valerian.
[40]

HYPÄTÄÄN YLI: Referaatti: Maximinus-kuvaus jatkuu. Kuvataan korkea-arvoisten naisten lavastamista syyllisiksi (aviorikoksiin ym) ja tuomitsemista kuolemaan.
[41]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Galeriuksen leski Valeria, maanpaossa Syyriassa, ilmoittaa isälleen Diocletianukselle vääryydestä. Diocletianus vaatii saada tyttärensä luokseen, mutta Maximinus ei suostu.
(Lactantiuksen viesti: rankaiseminen Diocletianuksen tyttären ja Galeriuksen lesken kärsimyksissä).

[42]

HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Konstantinus käskee tuhota Maximianus Herculiuksen patsaat (damnatio memoriae). Diocletianus kuolee sairauteen, kärsii suuria sielun ja ruumiin tuskia ennen kuolemaansa. (Jälleen Lactantiuksen agendan mukaan).
[43] HYPÄTÄÄN YLI. Referaatti: Lactantius toteaa, että jäljellä on enää yksi jumalan vastustajista, Maximinus Daia. Maximinus kilpailee Liciniuksen kanssa. Licinius menee kihloihin Konstantinuksen sisaren kanssa, solmii näin liiton Konstantinuksen kanssa. Maximinus Daia solmii liiton Maxentiuksen kanssa, joka on aloittanut sodan Konstantinusta vastaan (Lactantiuksen mukaan), mukamas kostaakseen isänsä Maximianuksen kuoleman.
TILANNE:

  • Konstantinus – Licinius
  • Maximinus Daia – Maxentius

Taustaa: Lactantius esittää Maxentiuksen sodan aloittajana. Vrt. historiankirjoittaja Eutropius (10.4), joka esittää Konstantinuksen sodan aloittajana.

[44]

Iam mota inter eos fuerant arma civilia.
Jo liikkunut/syttynyt oli ollut heidän välillään sisällissota.

Taustaa: Alkuvuodesta 312.

Et quamvis se Maxentius Romae contineret, quod responsum acceperat periturum esse (a.c.i), si extra portas urbis exisset, tamen bellum per idoneos duces gerebatur.
Ja vaikka Maxentius pysytteli Roomassa – koska oli saanut vastauksen, jonka mukaan hän oli tuhoutuva, jos hän menisi ulos kaupungin porteista – sotaa kuitenkin käytiin sopivien/pätevien sotapäälliköiden kautta.

Responsum viittaa oraakkelivastaukseen. Taikauskoisuus kuuluu tyrannin kuvaamisen traditioon.
Myös muut lähteet kuvaavat Maxentiuksen pelkurimaisesti (Panegyyrit, Eusebios, jotka ovat Konstantinukselle myötämielisiä lähteitä).
Creed (kommentaattori): tämä oli varsin järkevä strategia, koska sekä Severus ja Galerius olivat juuri epäonnistuneet hyökätessään Roomaan.

2 Plus virium Maxentio erat, quod et patris sui exercitum receperat (SP) a Severo et suum proprium de Mauris atque Gaetulis nuper extraxerat (SP).
Maxentiuksella oli enemmän (sota)voimia, koska hän oli saanut sekä isänsä sotajoukon Severukselta että omansa hän oli äsken temmannut maureilta ja gaetuleilta (=maurien ja gaetulien mailta).

extraho, traxi, tractum 3 – vetää ulos, raastaa
Mauri – Mauretanian provinssissa elänyt kansa
Gaetuli – Gaetuliassa, nyk. eteläisen Algerian alueella, elänyt kansa
Gaetuli voi olla viittaus Domitius Alexanderiin, joka oli vallantavoittelijana Africassa v. 308, mutta joka kukistui ehkä v. 309.
Erilaisia lukuja eri lähteistä: Zosimoksen mukaan Maxentiuksella 170 000 (+18 000 ratsumiestä) ja Konst. 90 000 (+ 8000 ratsumiestä). Panegyyrin (12) mukaan Maxentiuksella 100 000 ja Konst. 40 000 (”vähemmän kuin Aleksanterilla sotaretkensaä alussa). Voiton suurenmoisuuden korostamiseen liittyy alivoimaisuus.

3 Dimicatum (est), et Maxentiani milites praevalebant, donec postea confirmato animo Constantinus (S) et ad utrumque paratus (app.) copias omnes ad urbem propius admovit et e regione pontis Mulvii consedit.
Taisteltiin, ja Maxentiuksen sotilaat olivat voitolla, kunnes myöhemmin vahvistuneella mielellä /mielen vahvistuttua ja valmiina kumpaan tahansa (= voittamaan tai kuolemaan) Konstantinus siirsi kaikki joukot kaupunkin luo lähemmäksi ja asettui Mulviuksen siltaa vastapäätä.

dimico 1 – taistella
consido, sedi, sessum 3 – istuutua, asettua, leiriytyä

e regione – vastapäätä

Taustaa: Lactantiuksen kerronnassa on ongelmia. Muut lähteet kertovat Konstantinuksen voitokkuudesta Pohjois-Italiassa ennen saapumista Rooman läheisyyteen (esim. taistelussa Veronan lähellä).

4 Imminebat dies quo Maxentius imperium ceperat, qui est a(nte) d(iem) sextum Kalendas Novembres, et quinquennalia terminabantur.
Läheni päivä, jolloin Maxentius oli aloittanut keisarinvaltansa, joka on 27.10. ja 5-vuotisjuhla oli päättymässä.

immineo – kohota, kallistua, uhata, olla lähellä
Taustaa: Oli Liciniuksen 5. hallitusvuosi. Ongelmia Lactantiuksen kerronnassa: muut lähteet ajoittavat taistelun 28.10 (a. d. quintum Kalendas Novembres). (Myös muita ongelmia …)

5 Commonitus est in quiete Constantinus, ut caeleste signum dei notaret in scutis atque ita proelium committeret.
Unessa Konstantinusta kehotettiin, että hän merkitsisi jumalan taivaallisen merkin kilpiin ja niin ryhtyisi taisteluun.

commoneo, ui, itum 2 – muistuttaa, kehottaa
committo, misi, missum 3 – ryhtyä, tehdä, ym.
Taustaa: Antiikissa yleinen uskomus, että jumalat ym. ottivat yhteyttä unien välityksellä. Apotropaaisten merkkien maalaaminen kilpiin oli vanha käytäntö. Merkki maagisena ja apotropaaisena merkkinä.
Lactantiuksen kertomus on ensimmäinen kertomus Konstantinuksen näystä, jossa puhutaan Kristuksesta.
Vrt. Licinius luvussa 46 saa myös näyn, mutta siinä ei mainita Kristusta.
Eusebioksen kuvaus (Konstantinus-elämäkerrassa 1.28-30) Konstantinuksen näystä on huomattavasti myöhemmin kirjoitettu, Konstantinuksen kuoleman jälkeen. (Eusebios väittää kuulleensa keisarin muistelevan tätä).

Facit ut iussus est et transversa X littera summo capite circumflexo, Christum in scutis notat.
Hän tekee kuten häntä on käsketty ja hän merkitsee kilpiin Kristuksen,

– ilman korjausta: poikittainkäännetyllä X-kirjaimella, ympärikierretyllä yläosalla
(X-kirjain kääntyy ristin muotoiseksi ja sen yläosa kiertyy silmukaksi: staurogrammi
– on M. Grégoire ehdottama lisäys, jonka ediittori Moreau: -korjauksen kanssa: läpimenevällä X-kirjaimella, I ympärikierretyllä yläosalla / läpimenevällä X-kirjaimella I ympärikierretyllä yläosalla
(X ja I ovat päällekkäin, I:ssä yläosa kiertyy silmukaksi: kristogrammi)
Siis, jos haluaa kristogrammin lisätään I, jos staurogrammin, jättää I:n lisäämättä J
transversus – poikittainkäännetty (< transverto – kääntää poikittain); myös läpimenevä (näin todistelee Moreau). circumflecto, flexi, flexus 3 – kiertää ympäri

  • Oliko merkki staurogrammi (risti, joka ylhäällä tekee silmukan) tai khi-rho -merkki? On epäselvää, oliko khi-rho kristillisenä merkkinä käytetty jo tällöin, khi-rho tunnetaan aikaisemmin, mutta ei välttämättä kristillisissä yhteyksissä. (Grigg, Viator 8 (1977). Staurogrammi oli kristillisesssä käytössä 200-luvulla ristin symbolina, ja on mahdollista, että Lactantius halusi tunnistaa merkin juuri staurogrammiksi ja Kristuksen symboliksi.  Monogrammi tau + rho (joka on staurogrammin näköinen) on tunnettu ei-kristillisistä yhteyksistä. (ja esim. v. 336-337 rahassa tau+rho merkitsee sanaa tricennalia).
  • Eusebioksen kertomukseen verrattuna, Lactantiuksen kertomus on lähempänä tapahtuma-aikaa. Lactantiuksen kertomukset erot Eusebiokseen: unessa näky, merkki erilainen, maalattiin kilpiin, juuri ennen Milviuksen taistelua.
  • Eus. v. Const. 1,26-41.Vita Constantini julkaistiin heti Konstantinuksen kuoleman jälkeen

1.27.2 Konstantinus pohtii, minkälaisen jumalan hän ottaisi avukseen. Hän muisti (sai selkeän kuvan), ettei moniin jumaliin uhrein turvautuneet olleet saaneet pysyvää apua. Vain Konstantinuksen isä oli valinnut päinvastoin ja kunnioittanut jumalaa, joka on maailman yläpuolella-
1.27.3 Konstantinus pohtii, kuinka monia jumalia palvelleet olivat tuhoutuneet. Konstantinus päättää palvoa vain isänsä jumalaa.
1.28.1 Konstantinus rukoilee tätä jumalaa ja saa jumalallisen merkin. Jos joku muu olisi kertonut siitä, sitä ei voisi pitää luotettavana. Mutta Konstantinus itse kertoi siitä Eusebiokselle ja vannoi sen valalla todeksi. [Huomaa: halu osoittaa kertomuksen luotettavuus luotettavalla lähteellä; ihmeetkin tarvitsevat todisteita]. Lisäargumentti: sitä paitsi seuranneet tapahtumat todistavat asian todeksi.
1.28.2. Konstantinuksen näky. Keskipäivän aikaan hän näki taivaalla auringon yläpuolella ristinmuotoisen valosta muodostuneen voitonmerkin (tropaion) ja kirjoituksen: tällä voitat. Sen näkivät Konstantinus ja sotilaat. [Näky ei tapahdu Milviuksen sillan taistelun aattona, vaan paljon aikaisemmin, yhdistetään Konstantinuksen sotaretken aloittamiseen Maxentiusta vastaan; huomaa: keskellä päivää; huomaa: risti, ei transversa khi ym; huomaa: sotilaat näkivät myös, ihmeen todistajina, ihmeen julkisuuden osoittaminen].
[Tulkintoja: astronominen ilmiö: ns. halo-ilmiö].
1.29 Seuraavana yönä Kristus ilmestyi hänelle saman ristin merkin kanssa ja kehotti tekemään siitä merkin vihollisia vastaan.
1.30 Seuraavana päivänä Konstantinus teetti merkin. Eusebios kertoo Konstantinuksen näyttäneen merkin hänelle myöhemmin. [Huomaa: kertomuksen todentamista lisätodisteella, mutta Eusebios näki merkin paljon myöhemmin].
Arvioita: Eusebios olisi keksinut 2/3 tarinasta.
Grégoire: kertomus on kristillistetty versio panegyyrikkojen kertomista ihmeistä.
1.31 Merkin kuvaus (ns. labarum). Ristin muotoinen, kulta- ja jalokivikoristelu. Khi-rho-kristogrammi sen päällä. Khi ja rho olivat usein myöhemmin myös keisarin kypärässä. Poikkipuuhun oli kiinnitetty koristeltu kangas. Lisäksi keisarin ja hänen poikiensa kuvat.
Muoto oli risti, khi-rho-kristogrammi oli koristelua. Poikkipuuhun kiinnitetty kangas ja sotamerkin muoto oli tyypillinen roomalaisen sotamerkin, vexillum, muoto].
Eusebios korostaa ristinmuotoisuutta, vaikka sotamerkki on paljon mutkikkaampi: kangas, koristelut ja keisarin ja poikien kuvat.
Eusebios näki labarumin vakiintuneen version, paljon myöhemmin, version, joka esiintyy rahoissakin.
1.32 Eusebios näki labarumin myöhemmin.

6 Quo signo armatus exercitus capit ferrum.
Tällä merkillä aseistautuneena sotajoukko tarttuu aseisiin.

Procedit hostis obviam sine imperatore pontemque transgreditur, acies pari fronte concurrunt, summa vi utrimque pugnatur:
Neque his fuga nota neque illis.
Vihollinen etenee vastaan ilman keisaria ja ylittää sillan, taistelurivistöt juoksevat yhteen yhtäläisenä rintamana, yhtä suurella voimalla molemmin puolin taistellaan:
Eikä näille eikä noille (ollut) pako tunnettu (= eivät tunteneet sanaa pako)

Verg. Aen. 10.757: ”… tasan iskivät, iskuja saivat / voittajat, voitetut myös, pako tuntematon oli heille” (suom. Oksala).

7 Fit in urbe seditio et dux increpitatur velut desertor salutis publicae cumque , repente populus – circenses enim natali suo edebat – una voce subclamat Constantinum vinci non posse (a.c.i).
Kaupungissa syntyy kapina ja sotapäällikköä soimataan kuten yleisen hyvinvoinnin pettäjää ja, kun hänet havaitaan, yhtäkkiä kansa – sillä hän antoi circus-näytäntöjä syntymäpäivänsä kunniaksi – yhteen ääneen huutaa, että Konstantinusta ei voi voittaa.

increpito 1 – huutaa, soimata, tiuskia
desertor – hylkääjä, pettäjä
conspicio, spexi, spectum 3 – katsella, huomata, nähdä
edo, edidi, editum 3 – antaa ulos, tuottaa

8 Qua voce consternatus proripit (SP) se ac vocatis quibusdam senatoribus libros Sibyllinos inspici iubet (SP), in quibus repertum est illo die hostem Romanorum esse periturum (a.c.i).
Tästä äänestä suuttuneena hän syöksyy ja – kutsuttuaan joitakin senaattoreita – käskee tutkia Sibyllan kirjoja, joista saadaan selville se, että sinä päivänä roomalaisten vihollinen on tuhoutuva.

proripio, ripui, reptum 3 – tempaista; refl. syöksyä
inspicio, spexi, spectum 3 – kastoa, tarkastaa

9 Quo responso in spem victoriae inductus procedit, in aciem venit.
Tästä vastauksesta voiton toivoon johdettuna hän etenee, menee taistelurintamalle.

Maxentius lähtee mukaan rintamalle, poistuu kaupungista.

Pons a tergo eius scinditur.
Silta hänen selkänsä takansa tuhotaan.

scindo, scidi, scissum 3 – repiä rikki

Eo viso pugna crudescit et manus dei supererat aciei.
Siitä näystä/näkemisestä taistelu kiihtyy ja jumalan käsi oli rintaman/rivistön yllä.

crudesco – raaistua, yltyä, kiihtyä

Maxentianus proterretur, ipse in fugam versus properat ad pontem, qui interruptus erat, ac multitudine fugientium pressus in Tiberim deturbatur.
Maxentiuksen (sotajoukko) pelästyy, hän itse kiirehtii pakosalle kohti siltaa, joka oli katkaistu, ja pakenevien joukon painamana hän syöksyy alas Tiberiin.

interrumpo, rupi, ruptum 3 – repiä, murtaa rikki, katkaista
premo, pressi, pressus 3 – painaa, pusertaa
deturbo 1 – syöstä alas, työntää kumoon

10 Confecto tandem acerbissimo bello cum magna senatus populique Romani laetitia susceptus imperator Constantinus Maximini perfidiam cognoscit, litteras deprehendit, statuas et imagines invenit.
Mitä ankarimman sodan vihdoin päätyttyä senaatin ja Rooman kansan suurella ilolla keisariksi vastaanottamana Konstantinus saa tietää Maximinuksen petollisuudesta, hän löytää kirjeen, havaitsee patsaat ja kuvat.

conficio, feci, fectum 3 – valmistaa, suorittaa, päättää
suscipio, cepi, ceptus 3 – siepata, ottaa ylös (esim. roomalainen isä, joka tunnustaa vastasyntyneen lapsensa), ym.
cognoscit: tässä vaiheessa Lactantiuksen mukaan Konstantinukselle vasta selviää Maximinus Daian petollisuus (= liittolaisuus Maxentiuksen kanssa).
deprehendo, hendi, hensum 3 – vallata, siepata, löytää
statuas et imagines: patsaat ja kuvat, joissa Maxentius ja Maximinus esiintyvät yhdessä liittolaisina.
Tästä saadaan sopiva oikeutus sodalle Maximinus Daiaa vastaan.

11 Senatus Constantino virtutis gratia primi nominis titulum decrevit, quem sibi Maximinus vindicabat: ad quem victoria liberatae urbis cum fuisset adlata, non aliter accepit, quam si ipse victus esset.

Senaatti määräsi Konstantinukselle urheuden ansiosta/kiitoksena ensimmäisen nimen arvonimen (=Maximus), jota Maximinus vaati itselleen: jolle (=hänelle) kun oli ollut kerrottu vapautetun kaupungin voitosta, hän ei ottanut vastaan (uutista) muulla tavalla, kuin että ikään kuin hänet itse olisi voitettu.

vindico 1 – vaatia, lukea ansiokseen, vapauttaa ym.

12 Cognito deinde senatus decreto sic exarsit dolore, ut inimicitias aperte profiteretur, convicia iocis mixta adversus imperatorem maximum diceret.
Sitten saatuaan tietää senaatin päätöksestä hän paloi tuskasta niin, että hän julisti avoimesti vihollisuuksia, puhui piloihin sekoitettuja herjauksia suurta (Maximus) keisaria vastaan.

exardesco, arsi, arsurus 3 – syttyä ilmituleen, leimahtaa
profiteor, fessus 2 – sanoa suoraan, tunnustaa, virallisesti ilmoittaa
convicium – huuteleminen, melu, herjaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.