Luvut 13-15

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos

[13]

Postridie propositum est (P) edictum (S) quo cavebatur (SP), ut religionis illius homines (S) carerent (P) omni honore ac dignitate, tormentis subiecti essent (P), ex quocumque ordine aut gradu venirent (P), adversus eos omnis actio (S) valeret (P), ipsi (S) non de iniuria, non de adulterio, non de rebus ablatis agere possent (SP), libertatem denique ac vocem non haberent (SP).
Seuraavana päivänä julkaistiin edikti, jolla taattiin/varmistettiin, että tuon uskonnon ihmiset menettäisivät kaiken kunnian ja arvon, heidät alistettaisiin kidutuksille, mistä tahansa ‘säädystä’ tai arvoasteesta he tulisivatkin, heitä vastaan jokainen kanne/oikeustoimi olisi pätevä, he itse eivät voisi toimia/nostaa kannetta/nostaa oikeusjuttua vääryydestä, aviorikoksesta, varastetusta omaisuudesta, ja lopuksi heillä ei olisi vapautta eikä sananvapautta/ilmaisemisoikeutta.

Propono, posui, positum 3 – asettaa esiin, julkaista
Caveo, cavi, cautum 2 – olla varuillaan, varoa, kavahtaa, taata, saada vakuus
Subicio, ieci, iectum 3 – heittää alle, alistaa, panna alttiiksi
Quicumque, quaecumque, quodcumque – kuka tahansa; jokainen, joka
Gradus, us – askel, porras; aste, arvoaste
Ordo – rivi, kerros, sotilasrivi, osasti, virka, paikka, järjestys, sääntö, ym
Ylempien yhteiskuntaryhmien ihmisiä (honestiores) ei lain mukaan saanut kiduttaa (kuulusteltaessa). Kristityt honestiores siis menettivät tämän etuoikeuden.
Actio – toiminta, toimi; tässä erit.: oikeudenkäynti, kanne
Valeo, ui 2 – olla voimakas, voida, kelvata, olla terve ym.
Adulterium – aviorikos, uskottomuus
Aufero, abstuli, ablatum, auferre – kantaa, viedä pois

Adversus eos omnis actio valeret, ipsi non de iniuria, non de adulterio, non de rebus ablatis agere possent – tämä tieto puuttuu Eusebiokselta. Ei välttämättä kuulunut ediktin tekstimuotoon. Mutta ehkä käytännön seuraus ediktistä.
Honestiores – humiliores: Libertatem …vocem – kyse on honestiores – yhteiskunnan ylimmistä ryhmistä. Ei Lactantius eikä Eusebioskaan puhu humiliores –ryhmän tilanteesta lainkaan.
Myöhäisantiikin yhteiskunta jakaantui
1. Honestiores (=kunniallisemmat), joihin kuuluivat senaattorit, ritarit, veteraanit, kaupunkien decuriot). Nauttivat etuoikeuksia alempiin luokkiin verrattuna. Oikeudellisesti ei täsmällisesti määritelty, mutta käytännössä lievempiä rangaistuksia.
2. Humiliores (=alempisäätyiset), alemmat yhteiskuntaryhmät. Sosiaalinen ja oikeudellinen ero. Ruumiilliset rangaistukset.
Molemmissa luokissa kansalaisia ja ei-kansalaisia.
Erilaiset rangaistukset eri luokan ihmisille.

2 Quod edictum (O) quidam (S) etsi non recte, magno tamen animo deripuit (P) et conscidit (P), cum irridens diceret (SP) victorias Gothorum et Sarmatarum propositas.
Tämän ediktin eräs tempasi alas ja rikkoi palasiksi – vaikka ei oikein (toimien), kuitenkin suurella innolla, kun hän pilkaten kutsui goottien ja sarmaattien esilleasetetuiksi voitonjulistuksiksi.

Deripio, deripui, dereptum 3 – temmata alas
Conscindo, conscidi, conscissum – repiä rikki, häväistä
Irrideo, risi, risum – nauraa, pilkata
Propono, posui, positum 3 – asettaa esiin, julkaista
Lactantiuksen mielipide: kyseessä ollut kristitty ei toiminut oikein.
Lactantius ei hyväksynyt ns. vapaaehtoista marttyyriutta (eli ehdoin tahdoin hakee marttyyriutta esim. provosoimalla virkamiehiä, väkijoukkoja ym.).
Lactantius hyväksyy pakenemalla pelastautumisen.

3 Statimque perductus (app.) non modo extortus (app.), sed etiam legitime coctus (app.) cum admirabili patientia postremo exustus est (SP).
Ja heti pidätettynä, ei vain kidutettuna, vaan myös laillisesti/lainmukaisesti käristettynä ihailtavalla kärsivällisyydellä myöhemmin tuli poltetuksi/kuoli poltettuna.

Perduco, duxi, ductum 3 – kuljettaa, saattaa johonkin
Extorqueo, extorsi, extortum 2 – vääntää ulos /pois, kiduttaa
Legitime: ransk. käännös tulkitsee “kaikkien taiteen sääntöjen mukaan”
Coquo, coxi, coctum 3 – keittää, paistaa
Exuro, exussi, exustum 3 – polttaa pois /kokonaan, paahtaa

[14]

HYPÄTÄÄN YLI Referaatti:
Galerius ei ollut tyytyväinen näihin toimenpiteisiin. Saadakseen Diocletianuksen vielä tiukempiin toimenpiteisiin, hän antoi käskyn polttaa salaa keisarillisen palatsin. Osa palatsista paloi, ja syy laitettiin kristittyjen niskoille: esitettiin, että kristityt, yhteistyössä eunukkien kanssa, olivat salaliitossa tuhotakseen keisarit. (Vrt. Rooman palo Neron aikana; vrt. valtiopäivätalon polttaminen Saksassa v. 1933.)

Diocletianus joutui suuren vihan valtaan. Tästä seurasi tutkimuksia, joissa syyllisiä etsittiin kiduttamalla. Syyllisiä ei saatu selville. (Lactantius toteaa, että Galeriuksen palveluskuntaa, familia, ei kuulusteltu ja kidutettu).

[15]

Furebat (P) ergo imperator (S) iam non in domesticos tantum, sed in omnes; et primam omnium filiam Valeriam coniugemque Priscam sacrificio pollui coegit (SP).
Siispä keisari (Diocletianus) raivosi jo ei vain talonväkeä(än)/hovinsa väkeä, vaan kaikkia kohtaan; ja hän pakotti ensimmäisenä kaikista tyttärensä Valerian ja vaimonsa Priscan tulla saastutetuksi uhraamisella.

Domestici – talonväki (< domesticus – taloon kuuluva) Cogo, coegi, coactum 3 – pakottaa Polluo, pollui, pollutum 3 – tahrata, saastuttaa

2 Potentissimi quondam eunuchi (S) necati (sunt) (P), per quos palatium (S) et ipse (S) ante constabat (P); comprehensi presbyteri (S) ac ministri (S) et sine ulla probatione aut confessione damnati cum omnibus suis deducebantur (P).
Kerran hyvin mahtavat eunukit surmattiin, eunukit, joiden kautta palatsi ja hän itse (=keisari) aikaisemmin pysyi pystyssä; vangitut seurakunnan vanhimmat ja palvelijat/ virkamiehet ja ilman todistelua tai tunnustusta tuomitut kaikkien omiensa kanssa vietiin pois.

Consto, constiti – pysyä, seisoa paikallaan
Comprehendo, comprehendi, comprehensum 3 – koota yhteen; käsittää; vangita
Presbyter – pappi, seurakunnan vanhin (kreikan presbyteros – vanhempi), seurakunnan johtaja. 100-luvulla oli presbyteerin, piispan (episkopos) ja diakonoksen virat.
probatio – tarkastus, koetus; todistelu, todistus
deduco, deduxi, deductum 3 – viedä, johtaa, siirtää, kuljettaa

3 Omnis sexus (gen. qual.) et aetatis (gen. qual.) homines (S) ad exustionem rapti, nec singuli, quoniam tanta erat multitudo, sed gregatim circumdato igni ambiebantur (P); domestici (S) alligatis ad collum molaribus mari mergebantur (P).
Molempaa sukupuolta olevat ja kaikenikäiset ihmiset, jotka vietiin poltettaviksi, ei yksitellen, koska niin suuri oli paljous/lukumäärä, vaan joukoittain ympäröitiin ympäriasetetulla tulella; palvelijat/talonväki/hoviväki upotettiin mereen kaulaan sidotuilla myllynkivillä.

sexus, us m. – sukupuoli
exustio – palo (< exuro, ussi, ustum 1 – polttaa pois) gregatim – joukoittain, parvittain (< grex – lauma) ambio, ambivi/ambii, ambitum 1 – käydä, kulkea ympäri, ympäröidä circumdo, dedi, datum 1 – asettaa ympärille mergo, mersi, mersum 3 – upottaa (yleensä in mari) alligo 1 – sitoa kiinni molaris – adj. myllyyn kuuluva; subst. kivenlohkare, myllynkivi (< mola – myllynkivi, mylly; jauhot).

4 Nec minus in ceterum populum persecutio (S) violenter incubuit (P).

Eikä vaino vähempää väkivaltaisesti muuhun kansaan kohdistunut.

incubo, cubuit, cubitum 1 – maata, hautoa

Nam iudices per omnia templa dispersi universos ad sacrificia cogebant.
Sillä tuomarit/käskynhaltijat, jotka olivat levittäytyneet pitkin kaikkia temppeleitä, pakottivat kaikki uhreihin.

dispergo, dispersi, dispersum 3 – sirotella, levittää

HYPÄTÄÄN YLI
Referaatti: Vankilat olivat täynnä, oli erilaisia ennenkuulumattomia kidutuksen muotoja. Maximianuksesta (Herculius) mainitaan, että hän vain totteli ja toteutti määräykset alueillaan. Constantiuksesta Lactantius sanoo, että hän antoi tuhota kirkkoja – nämä olivat vain seiniä (id est parietes), jotka voi korjata, (siis ei ihmisiä) – jotta näyttäisi siltä, että hän ei vastusta ylempiään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.