Luvut 11-12

Lactantius, De mortibus persecutorum Opetus kevät 2008 Maijastina Kahlos 

[11]

Erat (P) mater (S) eius deorum montium cultrix, quae (S) cum esset (P) mulier admodum superstitiosa, dapibus sacrificabat (P) paene cotidie ac vicanis suis epulas exhibebat (P).
Hänen äitinsä oli vuorten jumalten palvojatar, joka koska oli hyvin taikauskoinen nainen, uhrasi uhriaterioin melkein joka päivä ja alustalaisilleen tarjosi uhriaterioita.

Galeriuksen äiti Romula
On tulkittu Magna Materin palvojaksi (vuoret …). Voi olla muitakin jumaluuksia (Silvanus, Diana, Liber Pater).
Daps, dapis – uhriateria
Vicanus – kyläläinen (< vicus – kylä), alustalainen
Exhibeo, ui, ibitum 2 – ojentaa, tarjota
Epulae – ruuat, pidot, ateria
superstitio ja superstitiosus: voi viitata “taikauskoisuuteen= liiallisuuteen” tai vain ei-kristilliseen uskontoon yleensä.

Christiani abstinebant, et illa cum gentibus epulante (abl. abs.) ieiuniis hi et orationibus insistebant.
Kristityt pidättäytyivät, ja tuon viettäessä uhriateriaa ‘pakanoiden’ kanssa nämä pysyttäytyivät paastoissa ja rukouksissa.

Insisto, stiti, stitum – asettua, pysyä itsepintaisesti kiinni + dat.

2 Hinc concepit (SP) odium adversus eos ac filium suum non minus superstitiosum querelis muliebribus ad tollendos homines incitavit (SP).
Tästä hän (=Galeriuksen äiti) keksi vihan heitä vastaan ja kiihotti ei vähemmän (=yhtä) taikauskoisen poikansa naisellisin valituksin (näiden) ihmisten hävittämiseen.

Querela – valitus (< queror – valittaa)
Tollo, sustuli, sublatum 3 – nostaa ylös, poistaa, kumota, hävittää

3 Ergo habito inter se per totam hiemem consilio (abl. abs.) cum nemo (S) admitteretur (P) et omnes (S) de summo statu rei publicae tractari arbitrarentur (P), diu senex (S) furori eius repugnavit (P) ostendens quam perniciosum esset inquietari orbem (a.c.i) terrae, fundi sanguinem (a.c.i) multorum; illos libenter mori solere (a.c.i); satis esse (a.c.i) si palatinos tantum ac milites ab ea religione prohiberet.
Siispä pidettyään keskenään läpi koko talven neuvonpitoa, kun ketään ei päästetty mukaan ja (kun) kaikki arvelivat, että käsiteltiin valtion tärkeimpiä asioita, kauan vanhus (=Diocletianus) vastusti hänen (=Galeriuksen) raivoaan osoittaen, kuinka vahingollista olisi aiheuttaa häiriötä maanpiiriin, vuodattaa monien verta; että noilla (=kristityillä) oli tapana kuolla mielellään; että oli tarpeeksi, jos hän kieltäisi vain palatsin väen ja sotilaat tästä uskonnosta.

Repugno – tehdä vastarintaa
Inquieto – häiritä, tehdä levottomaksi

4 Nec tamen deflectere potuit praecipitis hominis insaniam.
Eikä hän kuitenkaan voinut taivuttaa/kääntää vaarallisen ihmisen hulluutta.

Deflecto, flexi, flectum 3 – taivuttaa
Praeceps, praecipitis – päistikkaa, jyrkkä, vaarallinen, turmiollinen

Placuit ergo amicorum sententiam experiri.
Niinpä hän päätti kokeilla ystävien neuvoa.

Experior, expertus sum 4 –koetella, yrittää, uskaltaa, oppia tuntemaan

5 Nam erat huius malitiae (gen. qual.): cum bonum quid facere decrevisset, sine consilio faciebat, ut ipse laudaretur, cum autem malum, quoniam id reprehendum sciebat, in consilium multos advocabat, ut aliorum culpae adscriberetur quicquid ipse deliquerat.
Sillä tämänlainen oli hänen pahuutensa: kun hän oli päättänyt tehdä jotakin hyvää, hän teki ilman neuvoa, jotta häntä itseään ylistettäisiin; mutta kun jotakin pahaa (oli päättänyt tehdä), koska hän tiesi sen moitittavaksi, hän kutsui monia avuksi neuvonpitoon, jotta muiden syyksi kirjattaisiin, mitä tahansa hän itse oli rikkonut.

Decerno, decrevi, decretum 3 – erottaa, päättää
Reprehendo, hendi, hensum 3 – moittia
Advoco 1 – kutsua luo, avuksi

6 Admissi ergo iudices pauci et pauci militares, ut dignitate antecedebant, interrogabantur.
Siispä muutamalta mukaanotetulta tuomarilta/käskynhaltijalta ja muutamalta sotilas(johtajalta) kysyttiin, sen mukaan kuin/kuten olivat parempia arvoltaan (=arvonsa mukaan, ylempiarvoisia).

Antecedo, cessi, cessum 3 – kulkea edellä, voittaa, olla parempi

Quidam (S) proprio adversus Christianos odio inimicos deorum et hostes religionum publicarum tollendos esse (a.c.i) censuerunt (P), et qui (S) aliter sentiebant (P), intellecta hominis voluntate (abl. abs.) vel timentes vel gratificari volentes in eandem sententiam congruerunt (P).
Jotkut olivat omassa vihassaan kristittyjä vastaan sitä mieltä, että jumalien viholliset ja julkisten riittien viholliset on hävitettävä, ja ne, jotka ajattelivat eri tavalla, tajuttuaan (tuon) ihmisen tahdon, joko peläten tai haluten miellyttää taipuivat samaan neuvoon/mielipiteeseen.

7 Nec sic quidem flexus est imperator, ut accomodaret assensum, sed deos potissimum consulere statuit misitque aruspicem ad Apollinem Milesium.
Ei edes niin keisaria taivutettu, että antaisi suostumuksensa, mutta hän päätti mieluummin kysyä neuvoa jumalilta ja lähetti haruspexin Mileton Apollon luo.

Flecto, flexi, flexum 3 – taivuttaa
Accommodo 1 – sovittaa, mukauttaa
Assensus, us – suostumus, hyväksyminen
Miletoksen Apollon oraakkeli: Diocletianuksen kiinnostus Miletoksen Apolloon näkyy parissa säilyneessä piirtokirjoituksessa.
Myös Eusebioksella ja Konstantinuksen puheissa (apud Eusebium) viitataan oraakkelien tärkeään rooliin kristinusko-vastaisessa propagandassa.

Porfyrioksen kristinuskovastaisissa kirjoituksissa oraakkelit tärkeitä. Esim. Perì tes ek logíon filosofías =Philosophia ex oraculis.
Porfyrioksen tiedetään kirjoittaneen kristittyjä vastaan, Porfyrioksen teos on yleisesti tutkimuksessa nimetty Kata Khristianon =Contra Christianos.
Sisiliassa v. 270 jälkeen tai v.300 jälkeen Roomassa? Eusebioksen Kirkkohistorian 6.19.2 mukaan kirjoitettu Sisiliassa; n. v. 280?
Säilynyt fragmentaarisesti. Konstantinus määräsi “jumalattomat kirjoitukset” hävitettäviksi ja 400-luvulla Theodosius II määräsi poltettaviksi.
Ehkä alunperin osana kadonnutta teosta Perì tes ek logíon filosofías =Philosophia ex oraculis, lyhyesti Oracula. Tämä olisi voinut olla kristinuskonvastainen teos, josta myöhemmät kristilliset kirjoittajat puhuvat. Oracula, kokoelma Apollonin ja muiden jumalien oraakkelilausumia. Oraakkelit todistivat traditionaalisten uskontojen jumaluudesta ja totuudesta.
Hierokles, Filaletheis logoi, johon Eusebius kirjoitti vastineen (joka on säilynyt). v.312 tai pian 303 jälkeen.

Respondit ille ut divinae religionis inimicus.
Tämä (=Apollo) vastasi kuten jumalallisen uskonnon vihollinen.
8 Traductus est (SP) itaque a proposito, et quoniam nec amicis nec Caesari nec Apollini poterat (SP) reluctari, hanc moderationem tenere conatus est (SP), ut eam rem sine sanguine transigi (a.c.i) iuberet (SP), cum Caesar (S) vivos cremari vellet (P) qui (S) sacrificio repugnassent (P).
Niinpä hänet (=Diocletianus) johdettiin suunnitelmastaan (pois), ja koska hän ei voinut vastustaa sekä ystäviä että Caesaria (=Galeriusta) että Apolloa, hän yritti pitää kiinni siitä maltillisuudesta, niin että hän käski hoitaa tämän asian ilman verenvuodatusta, kun/vaikka Caesar halusi poltattaa elävinä ne, jotka olivat vastustaneet uhraamista.

Reluctor 1 – painia, ponnistella vastaan, vastustella
Transigo, egi, actum 3 – työntää läpi, ajaa perille, suorittaa
Repugno – tehdä vastarintaa, vastustaa

[12]

Inquiritur (P) peragendae rei dies (S) aptus et felix ac potissimum Terminalia (S) deliguntur (P), quae (S) sunt (P) a.d. septimum Kalendas Martias, ut quasi terminus (S) imponeretur (P) huic religioni.
Ille dies primus leti primusque malorum
causa fuit, (Verg. Aen. 4.169-170)
quae (S) et ipsis et orbi terrarum acciderunt (P).
Etsitään sopiva ja onnekas/suotuisa päivä asian hoitamiselle ja mieluisimmaksi/sopivimmaksi valitaan Terminalia, joka on 23.2, niin että ikäänkuin loppu laitettaisiin tälle uskonnolle.
“Päivä se on lopun enne ja kauhujen alku ja juuri”, (suom. Oksala),
pahojen/kauhujen, jotka tulivat osaksi sekä heille (kristityille) että maanpiirille.

Felix – enteiden puolesta suotuisa
Deligo, delegi, delectum 3 – poimia, valita
a.d. septimum Kalendas Martias – ennen 7. päivää Kalendae-päivästä Martius-kuukautena
letum – kuolema, perikato
Verg. Aen. 4.169-170: Viittaa kohtaukseen, jossa Aeneas ja Dido etsivät myrskyltä suojaa luolasta.

2 Qui dies (S) cum illuxisset (P) agentibus (abl. abs.) consulatum senibus ambobus octavum et septimum, repente adhuc dubia luce (abl. abs.) ad ecclesiam praefectus (S) cum ducibus et tribunis et rationalibus venit (P) et revulsis foribus (abl. abs.) simulacrum (S) dei quaeritur (P), scripturae repertae incenduntur, datur omnibus praeda, rapitur, trepidatur, discurritur.
Kun se päivä oli valjennut, molempien vanhuksien hoitaessa/pitäessä kahdeksatta ja seitsemättä konsuliuttaan, äkkiä vielä valon (ollessa) vähäinen (=hämärtäessä), prefekti lähti sotilasjohtajien ja tribuunien ja virkamiesten kanssa kirkkoon ja ovien tultua murretuiksi auki jumalan kuvaa etsitään, löydetyt kirjoitukset sytytetään palamaan, saalis annetaan kaikille (ryöstettäväksi), ryöstetään, hätäillään (=on kaaos), juostaan ympäriinsä (=on sekasorto).

Revello, revelli, revulsum 3 – temmata irti, murtaa auki
Trepido 1-juoksennella, olla levoton, hädissään, hätäillä
Discurro, curri, cursum 3 – juosta eri tahoilla

3 Ipsi (S) vero in speculis – in alto enim constituta ecclesia (S) ex palatio videbatur (P) – diu inter se concertabant (P), utrum ignem potius supponi oporteret.
Mutta/puolestaan nämä itse (=Galerius ja Diocletianus) tähystyspaikoilla – sillä korkealle rakennettu kirkko nähtiin/näkyi palatsista – kauan keskenään kiistelivät, pitäisikö mieluummin laittaa tuleen.

Speculum – peili (< speculor – tähystää)
Constituo, ui, utum 3 – asettaa, pystyttää, rakentaa
Concerto 1 – taistella, kiistellä

4 Vicit sententiam Diocletianus cavens (app.), ne magno incendio facto pars aliqua civitatis arderet.
Diocletianus voitti mielipiteen/kiistan/väittelyn, varoen/peläten että suurella tehdyllä tulipalolla (instr. / abl. abs.) kaupungin muu osa palaisi.
Nam multae ac magnae domus ab omni parte cingebant.
Sillä monet ja suuret talot ympäröivät (kirkkoa) joka puolelta.

5 Veniebant (P) igitur praetoriani (S) acie structa cum securibus et aliis ferramentis et immissi (app.) undique fanum illud editissimum paucis horis solo adaequarunt (P).
Siispä pretoriaanikaartilaiset menivät järjestettynä rintamana kirveiden ja muiden työkaluje/aseiden kanssa ja kaikkialle kimppuun päästettyinä tuon hyvin korkean pyhäkön muutamissa hetkissä tuhosivat maan tasalle.

Acies, ei f. 5 – rintama, rivi
Struo, struxi, structum 3 – pinota, rakentaa, järjestää
Ferramenta, orum – raudoitetut työkalut, aseet
Immitto 3 – lähettää sisään, päästää kimppun
Adaequo 1 – saattaa jonkin (dat.) tasalle
Editus – kohonnut, kohoava, korkea (< edo, edidi, editum 3 – synnyttää, tuottaa esiin)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.