Augustinuksen poliittisia tekstejä (Aug. civ. 3.10)

Kapulakäännös Maijastina Kahlos 

An respondent, quod nisi assiduis sibique continuo succedentibus bellis Romanum imperium (S) tam longe lateque non posset (P) augeri et tam grandi gloria diffamari?
 
Vai vastaisivatko he, että Rooman valtakuntaa voinut kasvattaa (=kasvaa) niin kauan ja laajalti ja niin suurella kunnialla/maineella levittää (=levittyä) – muuten kuin alituisilla ja itselle (=toinen toistaan) jatkuvasti seuraavilla sodilla?

diffamo 1 (dis + fama) – saattaa (huonoon) huutoon, levittää
succedo, cessi, cessum 3 – astua, tulla esille, seurata

Idonea vero causa! ut magnum esset imperium, cur esse deberet inquietum?
Todella pätevä syy! jotta valtakunta olisi suuri, miksi sen täytyy olla rauhaton (=sotaisa)?

inquietus – rauhaton

Nonne in corporibus hominum satius est modicam staturam cum sanitate habere  quam ad molem aliquam giganteam perpetuis afflictionibus pervenire, nec cum perveneris requiescere, sed quanto grandioribus membris, tanto maioribus agitari malis?

Eikö ihmisten kehoissa ole riittävämpää (=järkevämpää) omata kohtuullinen vartalo terveyden kera (=kohtuullinen, terve vartalo) kuin tulla/saavuttaa jokin jättimäinen möhkäle jatkuvilla rasituksilla, eikä levätä, kun olet saavuttanut, vaan tulla rasitetuksi, mitä suuremmilla jäsenillä (on varustettu), sitä suuremmilla tuskilla?

afflictio – lyönti, rasitus < affligo 3 – lyödä / afflicto 1 – lyödä, runnella, rasittaa agito 1 – ajaa, liikutella, harjoittaa, käsitellä Valtion vertaaminen ihmiskehoon. Myöhemminkin esiintyvä metafora poliittisilla ajattelijoilla.

Quid autem mali esset, ac non potius plurimum boni, si ea tempora perdurarent, quae perstrinxit Sallustius, ubi ait:

Mutta mitä pahaa olisi (seurannut), ja eikö pikemminkin paljon enemmän hyvää, jos ne ajat kestäisivät/jatkuisivat, jotka Sallustius mainitsee, siinä missä/kun hän sanoo:

perstringo, strinxi, strictum 3 – koskettaa (puheessa) ohimennen

“Igitur initio reges (S) (nam in terris nomen imperii id primum fuit) diversi pars ingenium, alii (S) corpus exercebant (P); etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabatur, sua cuique satis placebant.”

“Siispä aluksi kuninkaat (sillä se oli ensimmäisenä vallan nimi maissa/maailmassa) (olivat) erilaisia /kuninkaat erilaisina / erilaiset kuninkaat:
osa älyä, toiset kehoa harjoittivat;
myös silloin ihmisten elämää vietettiin ilman himoa,
omat (asiat) kullekin miellyttivät riittävästi (=riittivät) (=Kukin oli tyytyväinen omaansa).”

Sallustius, Cat. 2.1.

An ut tam multum augeretur imperium, debuit fieri quod Vergilius detestatur, dicens:

Vai, jotta niin paljon kasvaisi valtakunta, pitikö tapahtua se, mitä Vergilius kiroaa/inhoaa sanoen:

detestor – kirota, inhota

“Deterior donec paulatim ac decolor aetas (S)
Et belli rabies et amor successit (P) habendi?”

“Kunnes vähitellen huonompi ja kelvoton aikakausi
ja sodan vimma ja omistamisen rakkaus seurasi”?

Verg. Aen. 8.326-327
deterior – heikompi, huonompi
decolor – värinsä menettänyt, huono

Sed plane pro tantis bellis susceptis et gestis iusta defensio (S) Romanorum est (P), quod irruentibus sibi importune inimicis resistere cogebat (P) non aviditas (S) adipiscendae laudis humanae, sed necessitas (S) tuendae salutis et libertatis.

Mutta selvästi/täysin/aivan/kokonaan roomalaisten puolustus/peruste niin niin suurten aloitettujen ja käytyjen sotien puolesta (=niin suurten sotien aloittamiseen ja käymiseen) on oikeutettu,
koska (heitä) ei pakottanut (P) saavutettavan inhimillisen kunnian halu (S)
vastustamaan itsensä kimppuun häikäilemättä hyökkääviä vihollisia,
vaan suojeltavan pelastuksen ja vapauden välttämättömyys (S).

defensio – puolustus, torjuminen, puolustusperuste
tueor, tuitus/tutus sum – katsoa, huolehtia, suojella

Ita sit plane.
Niin selvästi olkoon/varmaan on.

Ivaa ja epäilyä?
Koskenniemi kääntää: “Saattaapa olla”.

Nam postquam res (S) eorum, sicut scribit ipse Sallustius, legibus moribus agris aucta satis prospera satisque pollens videbatur (P), sicut pleraque mortalium habentur, invidia ex opulentia orta est.

“Sillä sen jälkeen kun heidän valtionsa”, kuten kirjoittaa itse Sallustius, “näytti (olevan) laeilla, moraalilla, alueilla kasvaneen riittävän vauraaksi ja riittävän mahtavaksi,
niin kuin kuolevaisten monet (asiat) omataan (=monien asioiden laita on),
kateus/vihamielisyys rikkaudesta nousi/syntyi.”

pollens – voimakas, mahtava

Igitur reges populique finitimi bello temptare (hist. inf.); pauci ex amicis auxilio esse (hist. inf), nam ceteri metu perculsi a periculis aberant.

“Siispä naapurikuninkaat ja –kansat ahdistivat sodalla;
harvat ystävistä olivat avuksi, sillä useat pelon iskeminä olivat poissa/jäivät pois vaaroista.”

At Romani domi militiaeque intenti festinare parare (hist. inf), alius alium hortari (hist. inf), hostibus obviam ire (hist. inf), libertatem patriam parentesque armis tegere (hist. inf).

“Mutta roomalaiset – kotona ja sotajoukoissa valmiustilassa – valmistautuivat kiirehtimään /kiirehtivät valmistautumaan, kehottivat/kannustivat toinen toistaan, menivät päin vihollisia, suojelivat aseilla vapautta, isänmaata ja sukulaisia.”

Post ubi pericula virtute propulerant (SP), sociis atque amicis auxilia portabant (SP) magisque dandis quam accipiendis beneficiis amicitias parabant (SP).

“Sen jälkeen kun he olivat torjuneet vaarat hyveellä, he toivat apua liittolaisille ja ystäville ja valmistivat ystävyysliittoja pikemminkin/enemmänkin antamalla kuin vastaanottamalla palveluksia.”

propello, puli, pulsum 3 – työntää pois, torjua
Sallustius, Cat. 6.3-5.

Decenter his artibus Roma crevit.
Säädyllisesti näillä tavoilla Rooma kasvoi.

decenter – sopivasti, säädyllisesti

Sed regnante Numa, ut tam longa pax esset, utrum irruebant improbi belloque temptabant, an nihil eorum fiebat, ut posset pax illa persistere?

Mutta Numan hallitessa, kun oli niin pitkä rauha(naika), eivätkö katalat (viholliset) hyökkäileet kimppuun ja ahdistelleet sodalla, vai eikö mitään niistä tapahtunut, jotta tuo rauha voisi kestää?

improbus – huono, epärehellinen, katala
irruo, irrui 3 – syöksyä kimppuun

Si enim bellis etiam tum Roma (S) lacessebatur (P) nec armis arma obvia ferebantur: quibus modis agebatur, ut (konsekut.) nulla pugna superati, nullo Martio impetu territi sedarentur (P) inimici (S), his modis semper ageretur et semper Roma clausis Iani portis pacata regnaret.

Sillä jos myös silloin Roomaa raadeltiin sodilla eikä aseita kannettu aseita vastaan,
millä tavoilla toimittiin niin, että viholliset taltutettiin ei millään taistelulla voitettuina, ei millään Marsin hyökkäyksellä / millään taistelulla voitetut, millään Marsin hyökkäyksellä pelästetyt viholliset taltutettiin,
(niin) näillä (samoilla) tavoilla aina toimittaisiin ja aina rauhoitettu/rauhanomainen Rooma hallitsisi Ianuksen porttien ollessa suljettuina.

Quod si in potestate non fuit, non ergo Roma pacem habuit, quamdiu dii (S) eorum, sed quamdiu homines (S) finitimi circumquaque voluerunt (P), qui eam nullo bello provocaverunt; nisi forte dii (S) tales etiam id homini vendere audebunt (P, fut.), quod alius homo voluit sive noluit.

Mikä jos ei ollut (=jos tämä asia=rauha ei ollut) (roomalaisten) vallassa, ei Roomalla siis ollut rauhaa, niin kauan kuin heidän jumalansa halusivat, vaan niin kauan kuin naapuri(kansojen) ihmiset ja ympärillä halusivat, jotka eivät ärsyttäneet sitä millään sodalla;
paitsi/elleivät ehkä sellaiset jumalat myös uskaltavat myydä ihmiselle sitä, mitä (=sellaista mitä) toinen ihminen on halunnut tai ei ole halunnut?

circumquaque – kaikkialla
provoco 1 – kutsua, kiihottaa, ärsyttää 
audeo – haluta, uskaltaa, rohjeta
Mitä tarkoittaa? Että toinen ihminen haluaa rauhaa, toinen sotaa.

Interest quidem,
iam vitio proprio, malas mentes quatenus sinantur (P) isti daemones (S) vel terrere vel excitare;
sed si semper hoc possent nec aliud (S) secretiore ac superiore potestate (AG/INSTR) contra eorum conatum saepe aliter ageretur (P),
semper in potestate haberent (SP) paces bellicasque victorias,
quae semper fere per humanorum animorum motus accidunt;
quas (a.c.i) tamen plerumque contra eorum fieri (a.c.i) voluntatem non solae fabulae (S) multa mentientes et vix veri aliquid vel indicantes vel significantes, sed etiam ipsa Romana confitetur (P) historia (S).

On kuitenkin tärkeää/tähdellistä, kuinka pitkälle/kuinka kauan noiden demonien – jo/aivan omassa/varsinaisessa pahuudessaan – sallitaan joko pelotella tai kiihottaa pahoja mieliä;
mutta jos aina ne voisivat tätä (tehdä) eikä mitään muuta salaisemman ja korkeimman voiman toimesta aina toisin toimitettaisi heidän yritystään/hankettaan vastaan,
niillä olisi aina vallassaan rauhat ja sotaiset voitot,
jotka aina melkein ihmisten mielen liikkeiden kautta tapahtuvat,
joita tapahtuvan kuitenkin useimmiten niiden tahtoa vastaan tunnustavat/osoittavat (P), eivät vain paljon valehtelevat ja tuskin mitään totta joko osoittavat tai tarkoittavat tarut (S), vaan myös itse Rooman historia (S).

interest – on ero; on väliä, on tärkeätä
quatenus – niin kauas kuin, kuinka kauan, mikäli, sikäli kuin, koskapa
sino, sivi, situm 3 – antaa tapahtua, jättää, päästää
conatus, us – yritys, ponnistus
confiteor, confessus sum – tunnustaa, ilmaista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.