Augustinuksen poliittisia tekstejä: Aug. civ. 19.16

Kapulakäännös Maijastina Kahlos

Quocirca etiamsi habuerunt (P) servos iusti patres (S) nostri, sic administrabant domesticam pacem, ut secundum haec temporalia bona filiorum sortem a servorum condicione distinguerent; ad Deum autem colendum, in quo aeterna bona speranda sunt, omnibus domus suae membris pari dilectione consulerent (SP).

Sen tähden, vaikka meidän oikeamieliset isämme pitivät orjia ja siten hallitsivat kotitaloudessa vallitsevaa rauhaa niin, että erottivat näiden ajallisten hyvyyksien (=omistusten tms) mukaan lapsiensa osan orjien asemasta, he kuitenkin huolehtivat yhtäläisellä kiintymyksellä kaikista kotitaloutensa jäsenistä jumalan palvomisen suhteen, jossa ikuiset hyvyydet on toivottava (=johon ikuisten hyvyyksien toivo on asetettava).

administro 1 – johtaa, hallita
sors, sortis – arpa, onni; osa, tehtävä, kohtalo
consulo + dat – pitää huolta jstkn
“Meidän oikeamieliset isämme” viitannee Vanhan Testamentin patriarkkoihin.
Tämä oli Augustinuksen (ja monien muiden piispojen) ihanne myös aikalaistensa maanomistajien suhteen: näiden tuli huolehtia siitä, että alustalaiset kääntyivät kristinuskoon.

Quod naturalis ordo ita praescribit,
ut nomen patrum familias hinc exortum sit et tam late vulgatum,
ut etiam inique dominantes hoc se gaudeant appellari.

Tämän luonnonjärjestys määrää niin/siinä määrin,
että perheenisien nimitys on siitä syntynyt ja on niin laajalle levinnyt,
että jopa vääryydellä hallitsevat haluavat sillä itseään nimitettävän.

Qui autem veri patres familias sunt,
omnibus in familia sua tamquam filiis ad colendum et promerendum Deum consulunt, desiderantes atque optantes venire ad caelestem domum,
ubi necessarium non sit officium imperandi mortalibus,
quia necessarium non erit officium consulendi iam in illa immortalitate
felicibus;
quo donec veniatur, magis debent patres quod dominantur, quam servi tolerare quod serviunt.

Mutta ne,
jotka ovat todellisia perheenisiä,
huolehtivat kaikista kotitaloudessaan ikäänkuin lapsistaan jumalan palvonnan ja palvelemisen suhteen – haluten ja toivoen pääsevänsä taivaalliseen kotitalouteen,
jossa ei ole tarpeen kuolevaisten hallitsemisen tehtävä,
koska ei ole tarpeen autuaitten huolehtimisen/ohjaamisen tehtävä enää
tuossa kuolemattomuudessa;
kunnes sinne saavutaan, isien – koska he hallitsevat – täytyy enemmän kestää kuin orjat – koska he palvelevat.

promereor, meritus sum 2 – ansaita, tehdä palveluksia, hankkia ansioita
officium – palvelus, velvollisuus, tehtävä

Si quis autem in domo per inoboedientiam domesticae paci adversatur,
corripitur seu verbo seu verbere seu quolibet alio genere poenae iusto atque licito,
quantum societas humana concedit,
pro eius
qui corripitur
utilitate,
ut paci
unde dissiluerat
coaptetur.

Mutta jos joku kotitaloudessa vastustaa tottelemattomuuden kautta kotitalouden rauhaa,
häntä korjattakoon joko puheella tai ruoskalla tai millä tahansa muulla oikeudenmukaisella ja sallitulla rangaistuksen tavalla,
siinä määrin kuin ihmisyhteisö sallii,
hänen – jota oikaistaan – hyödykseen,
jotta hänet sovitettaisiin rauhaan,
josta hän oli lohjennut irti.

verber, eris – raippa, ruoska
”hänen – jota oikaistaan – hyödykseen” = oikaistavan hyödyksi – siis hän, jota kurmuutetaan hyötyy kurituksesta.
co-apto 1 – sovittaa, asettaa, kiinnittää
dis-silio, silui 4 – haljeta, särkyä

Sicut enim non est beneficentiae adiuvando efficere, ut bonum quod maius est amittatur; ita non est innocentiae parcendo sinere, ut in malum gravius incidatur.

Sillä kuten ei ole hyvän tekemistä auttamalla saada aikaan, että menetetään hyvä/hyvyys, joka on suurempaa, niin ei ole nuhteettomuutta armahtamalla sallia, että syöksytään ankarammin pahuuteen.

” että menetetään hyvä, joka on suurempaa” – menetetään suurempi hyvä jonkin pienemmän hyvän takia.
parco, peperci – säästää, armahtaa
sino, sivi, situm 3 – antaa (tapahtua), päästää, sallia
incido, incidi 3 – pudota, kaatua
Augustinus: ankaruus on todellista huolenpitoa.

Pertinet ergo ad innocentis officium, non solum nemini malum inferre, verum etiam cohibere a peccato vel punire peccatum;
ut aut ipse
qui plectitur
corrigatur experimento, aut alii terreantur exemplo.

Siispä nuhteettoman velvollisuuteen kuuluu, ei vain se, että ei tuota kenellekään pahuutta, vaan myös estää synnistä tai rangaista synnistä; niin että joko hän itse, joka saa selkäänsä, korjataan (rangaistuksen) kokemuksen avulla, tai muita pelotellaan esimerkillä.

infero, intuli, inlatum – kantaa, viedä, tuoda, tuottaa
plector 1 – saada selkäänsä, kärsiä
Ihmistä oikaistaan rangaistuksella tai pelotellaan rangaistuksella (rangaistuksen kärsineiden esimerkillä).

Quia igitur hominis domus initium sive particula debet esse civitatis, omne autem initium ad aliquem sui generis finem et omnis pars ad universi, cuius pars est, integritatem refertur,
satis apparet esse consequens,
ut ad pacem civicam pax domestica referatur (konj. prees.),
id est,
ut ordinata imperandi oboediendique concordia cohabitantium referatur ad ordinatam imperandi oboediendique concordiam civium.

Koska siis ihmisen kotitalouden tulee olla yhteisön/kaupungin/valtion alku tai osanen, jokainen alku puolestaan viittaa johonkin oman lajinsa loppuun ja jokainen osa kokonaisuuden (jonka osa se on) eheyteen, näyttää riittävästi (=selvästi) seuraavan se, että kotitalouden rauha viittaa yhteiskuntarauhaan, se on, että yhdessäasuvien määräämisen ja tottelevaisuuden järjestetty sopusointu viittaa kansalaisten määräämisen ja tottelevaisuuden järjestettyyn sopusointuun.

finis – raja, määrä, loppupää
universum – kokonaisuus, maailmankaikkeus
integritas – koskemattomuus, nuhteettomuus, eheys
consequens – johdonmukainen; seuraus
corcordia – yksimielisyys, sopusointu
Augustinus: kotitalouden järjestystä vastaa yhteiskuntajärjestys. Kotitalouden järjestys on yhteiskuntajärjestyksen osa.

Ita fit, ut ex lege civitatis praecepta sumere patrem familias oporteat, quibus domum suam sic regat, ut sit paci accommoda civitatis.

Täten seuraa, että perheenisän pitää omaksua/ottaa käyttöön yhteisön/kaupungin/valtion/yhteiskunnan laista määräykset, joilla hän hallitsee kotitalouttaan niin, että se on sovitettu yhteen (=sopusoinnussa) yhteiskuntarauhan kanssa.

oportet, oportuit + akk. – sopii, pitää
praeceptum – ohje, oppi, käsky
accommodus – sovelias

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.