Augustinuksen poliittisia tekstejä (Aug. civ. 1. praef. ja 2.2-2.3)

Augustinus De civitate dei
Kapulakäännös Maijastina Kahlos

1. PRAEFATIO

Gloriosissimam civitatem Dei sive in hoc temporum cursu, cum inter impios peregrinatur ex fide vivens, sive in illa stabilitate sedis aeternae, quam nunc exspectat per patientiam, quoadusque iustitia convertatur in iudicium, deinceps adeptura (abl. abs.) per excellentiam victoria ultima et pace perfecta, hoc opere instituto et mea ad te promissione debito defendere adversus eos, qui conditori eius deos suos praeferunt, fili carissime Marcelline, suscepi (SP), magnum opus (O) et arduum, sed Deus adiutor noster est.

Rakas poikani Marcellinus, olen ottanut suorittaakseni suuren ja vaivalloisen työn,
– mutta jumala on meidän auttajamme –
tällä suunnitellulla/asetetulla teoksella ja sinulle (antamastani) lupauksesta puolustaa niitä vastaan,
jotka pitävät parempana jumaliaan kuin sen perustajaa (=krist. jumalaa),
(puolustaa) mitä kunniakkainta jumalan yhteisöä joko tässä aikojen kulussa,
kun se vaeltaa jumalattomien keskuudessa eläen uskosta,
tai siinä ikuisen istuimen/tyyssijan vakaudessa,
jota se nyt odottaa kärsivällisyydellä,
kunnes oikeudenmukaisuus käännetään tuomioksi,
sittemmin erinomaisuudella lopullisen voiton ja täydellisen
rauhan tultua (tulevaisuudessa) saavutetuksi.

suscipere, suscipio, cepi, ceptum – ottaa hoitaakseen, suorittaakseen
peregrinari, peregrinor – oleskella ulkomailla, matkustella, vaeltaa, olla muukalainen
quo-ad – niin kauan kuin, kunnes; quod-ad usque – kunnes, siihen saakka, asti
Ps. 93.15 = suom. Raamatussa 94.15: “Oikeus tulee jälleen voimaan, / rehellisyys palaa ihmisten sydämiin”.
adipiscor, adeptus 3 – saavuttaa, saada kiinni

Nam scio quibus viribus opus sit, ut persuadeatur superbis quanta sit virtus humilitatis, qua fit ut omnia terrena cacumina temporali mobilitate nutantia, non humano usurpata fastu, sed divina gratia donata celsitudo (S) transcendat (P).

Sillä tiedän millaisia voimia tarvitaan, jotta vakuutetaan/saadaan vakuutettua ylimielisille, kuinka suuri on nöyryyden hyve, josta tulee/seuraa, että yli kaikkien ajallisessa liikkuvuudessa huojuvien maallisten huippujen, nousee (P), ei inhimillisellä kopeudella anastettu, vaan jumalallisesta armosta lahjoitettu korkeus (S).

opus est + abl. – on tarpeen
transcendo + akk. – mennä yli
fastus, us – kopeus,
usurpo – ottaa käytäntöön, anastaa

Rex enim et conditor civitatis huius, de qua loqui instituimus, in Scriptura populi sui sententiam divinae legis aperuit, qua dictum est: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.

Sillä tämän yhteisön kuningas ja perustaja, josta olemme suunnitelleet puhua, on avannut/paljastanut kansansa Kirjoituksessa jumalallisen lain lauseen/käskyn, joka on sanottu/kuuluu: “Jumala vastustaa ylimielisiä, mutta antaa armon nöyrille.”

Sananlaskut 3.34: “Säälimätöntä ei Herra sääli / mutta nöyrille hän antaa armonsa.”

Hoc vero, quod Dei est, superbae quoque animae spiritus inflatus affectat amatque sibi in laudibus dici:

Parcere subiectis et debellare superbos.

Mutta myös tätä, mikä on jumalan, ylimielisen mielen pullistunut/pullisteleva henki tavoittelee ja rakastaa itselleen sanottavan (= haluaa kuulla) ylistyksissä:

“(Muistaos, roomalainen) … armahtaa alistettuja ja nujertaa ylimieliset”.

affecto – tavoitella, havitella
Sitaatti: Vergilius, Aeneis 6.853

Unde etiam de terrena civitate, quae cum dominari adpetit, etsi populi serviant, ipsa ei (dat.) dominandi libido (S) dominatur (P), non est praetereundum silentio quidquid dicere suscepti huius operis ratio postulat et facultas datur.

Tästä/siitä/sen vuoksi myöskään maallisestä yhteisöstä,
joka kun/vaikka pyrkii hallitsemaan,
vaikka kansat (sitä) palvelevat,
hallitsee itse/sama vallanhimo sitä,
ei ole ohitettava hiljaisuudella (= ei saa vaieta)
mitä tahansa/kaikkea mitä tämän otetun/aloitetun työn teema vaatii ja
(mihin) annetaan tilaisuus (=on siihen tilaisuus).

 

2.2 loppu

Quibus dictis primum terminavi librum.

Näihin sanomisiin/ nämä sanottuani päätin ensimmäisen kirjan.

Eli todistelut siitä, että vastoinkäymiset olivat kohdanneet Roomaa jo ennen kristinuskoa. Ensimmäisessä kirjassa yleinen keskustelu tästä. Nyt Augustinus aikoo käydä yksityiskohtaisempaan keskusteluun.

Deinceps itaque dicere institui, quae mala civitas illa perpessa sit ab origine sua sive apud se ipsam sive in provinciis sibi iam subditis, quae omnia Christianae religioni tribuerent, si iam tunc evangelica doctrina adversus falsos et fallaces deos eorum testificatione liberrima personaret.

Niinpä sitten ryhdyin keskustelemaan siitä,
mitä onnettomuuksia tuo kaupunki on kärsinyt alustaan/perustamisestaan lähtien joko itsensä luona (=itse) tai itselleen jo alistetuissa provinsseissa,
jonka kaiken (=onnettomuudet) he (=’pakana’vastustajat) laittaisivat kristillisen uskonnon syyksi,
jos jo tuolloin evankelinen oppi olisi kaikunut heidän vääriä ja petollisia jumaliaan vastaan mitä vapaimmalla todistuksella.

perpetior, perpessus sum 3 – kestää, kärsiä

2.3

Memento autem me ista commemorantem adhuc contra imperitos agere, ex quorum imperitia illud quoque ortum est vulgare proverbium: pluvia defit, causa Christiani sunt.

Mutta muista, että minun näitä asioita muistuttaessani toimin tähän saakka tietämättömiä vastaan, joiden tietämättömyydestä on myös syntynyt tuo suosittu sanonta: “sade on poissa, syynä ovat kristityt”.

memini – muistan, memento – muista, perfektivartalon muodot
Pluvia defit: viittaus Tertullianukseen, Apol. 40, 2.
Kuivuus siis vallitsee: maanviljelykset eivät saa vettä

Nam qui eorum studiis liberalibus instituti amant historiam, facillime ista noverunt; sed ut nobis ineruditorum turbas infestissimas reddant, se nosse dissimulant atque hoc apud vulgus confirmare nituntur, clades (a.c.i), quibus per certa intervalla locorum et temporum genus humanum oportet affligi, causa accidere (a.c.i) nominis Christiani, quod contra deos suos ingenti fama et praeclarissima celebritate per cuncta diffunditur.

Sillä ne heistä, jotka sivistystä saaneina rakastavat historiaa, ovat saaneet tietää/oppia (=ovat selvillä) näistä asioista mitä helpoimmin;
mutta jotta he usuttaisivat sivistymättömien mitä vihamielisimmät joukot meitä (=kristittyjä) vastaan, he teeskentelevät/kätkevät tietonsa ja pyrkivät rahvaan luona vahvistamaan tätä:
tappioiden, joita ihmissuvun pitää kärsiä paikkojen ja aikojen tietyin väliajoin, tapahtuvan kristillisen nimen takia,
jota (=kristillistä nimeä) levitetään /joka leviää heidän jumaliaan vastaan suurella maineella ja mitä loistavimmalla kuuluisuudella pitkin kaikkia (seutuja) (=kaikkialla).

studia liberalia = artes liberales
infestus – rauhaton, epäluotettava, vihamielinen, uhkaava
nitor, nixus/nisus sum 3 – nojata, ponnistaa, pyrkiä, havitella
affligo, afflixi, afflictum 3 – lyödä, paiskata, rasittaa
accido, cidi 3 – pudota, sattua, tapahtua
causa + gen – syystä, tähden
Arvioita siitä, keihin tässä viitataan: polyteistiaristokraatit, esim. Symmachus, joka 3. relaatiossa puhuu jumalien laiminlyömisestä ja huonoista sadoista.

Recolant ergo nobiscum antequam Christus venisset in carne, antequam eius nomen ea, cui (dat.) frustra invident, gloria populis innotesceret, quibus calamitatibus res Romanae (mon.) multipliciter varieque contritae sint, et in his defendant, si possunt, deos suos, si propterea coluntur, ne ista mala patiantur cultores eorum; quorum (gen. part.) si quid nunc passi fuerint, nobis imputanda esse contendunt.

Palauttakoot he siis mieliinsä meidän kanssamme,
ennen kuin Kristus oli tullut lihassa (=ihmisenä),
ennen kuin hänen nimensä tuli tunnetuksi kansoille siinä kunniassa, jota he turhaan vihaavat,
millä onnettomuuksilla Rooman valtiota moninaisesti ja eri tavoin jauhettiin (=koeteltiin)m
ja näissä asioissa he puolustakoot,jos voivat, jumaliaan,
jos näitä palvotaan sen vuoksi,
etteivät näiden (jumalien) palvojat kärsisi (=joutuisi kärsimään) noita onnettomuuksia;
jos niistä (onnettomuuksista) jotakin he nyt ovat joutuneet kärsimään,
he väittävät, että (se) on laskettava meille (syyksi).

recolo – viljellä uudelleen, muokata, palauttaa entiselleen, palauttaa mieliin
Viittaa Kristuksen inkarnaatioon, ihmiseksi tulemiseen
innotesco, innotui 3 – tulla tiedoksi, tulla tunnetuksi
invideo + dat. – vihata jotakuta
Koskenniemi: ”… hänen nimensä, jota he suotta vihaavat, tuli tunnetuksi ja saavutti suurta kunniaa”.
contero, trivi, tritum 3 – jauhaa hienoksi, kuluttaa, rasittaa
passi fuerint = klass. passi sint
contendo, tendi, tentum 3 – pingoittaa yhteen, kiistellä, yrittää, väittää
imputo – panna jonkun laskuun, ansioksi, syyksi

Cur enim ea, quae dicturus sum, permiserunt accidere cultoribus suis, antequam eos declaratum Christi nomen offenderet eorumque sacrificia prohiberet?

Sillä miksi nämä (jumalat) ovat sallineet näiden asioiden, jotka aion esittää, tapahtua palvojilleen,
ennen kuin Kristuksen julistettu nimi loukkasi näitä ja kielsi näiden uhrit?

Viittaa siihen, että polyteistiset uhritoimitukset kiellettiin, perusteellisimmat kiellot Theodosius I:n aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.