Augustinuksen poliittiset tekstit: Aug. ep. 93

Kapulakäännös Maijastina Kahlos
TAUSTAA:
Kirjoitettu v. 407 ja 408 välillä.
Vincentiukselle, Cartennae-nimisen kaupungin donatolaiselle piispalle. Vincentius kuului donatolaisten erääseen pienempään (maltilliseen) vähemmistöryhmään Rogatiani (Rogatianuksen mukaan).

93.5.17.

His ergo exemplis a collegis meis mihi propositis cessi.

Näillä esimerkeillä siis olen taipunut tovereitteni toimesta minulle esitettyihin ehdotuksiin.

cedo, cessi, cessum 3 – kulkea, astua, väistyä, taipua, antaa myöten

Nam mea primitus sententia non erat, nisi neminem ad unitatem Christi esse cogendum; verbo esse agendum, disputatione pugnandum, ratione vincendum, ne fictos catholicos haberemus, quos apertos haereticos noveramus.

Sillä alun perin minun mielipiteeni ei ollut muu kuin, että ketään ei tule pakottaa Kristuksen yhtenäisyyteen; että sanalla tulee toimia, väittelyllä taistella, järjellä/argumentilla voittaa, ettei meillä olisi teeskenteleviä/valheellisia katolisia, jotka tiedämme avoimiksi kerettiläisiksi.

Eli siis: ihmiset vain teeskentelisivät olevansa katolisia ja olisivatkin kerettiläisiä ja varsin avoimesti.

Sed haec opinio mea, non contradicentium verbis, sed demonstrantium superabatur exemplis.

Mutta tämän minun mielipiteeni voitettiin, ei vastaansanovien sanoilla, vaan osoittavien esimerkeillä.

Nam primo mihi opponebatur civitas mea,
quae
cum tota esset in parte Donati,
ad unitatem catholicam timore legum imperialium conversa est;
quam nunc videmus ita huius vestrae animositatis perniciem detestari,
ut in ea numquam fuisse credatur.

Sillä ensiksikin minulle asetettiin vastaan (argumentiksi) minun kaupunkini,
joka,
vaikka se oli kokonaan Donatuksen puolella (=donatolainen),
kääntyi katoliseen yhtenäisyyteen keisarillisten lakien pelosta;
jonka nyt näemme inhottavan/torjuttavan tuon teidän ylpeytenne tuhoa siinä määrin,
että voisi uskoa siinä koskaan olleen.

detestor 1 – torjua, kirota, manata pois
animositas < animosus – rohkea, uljas, ylpeä
“siinä koskaan olleen” = siinä kaupungissa koskaan olleen donatolaisia/kenenkään koskaan olleen donatolainen siinä kaupungissa.

Ita aliae multae, quae mihi nominatim commemorabantur, ut ipsis rebus agnoscerem etiam in hac causa recte intellegi posse quod scriptum est: Da sapienti occasionem, et sapientior erit.

Niin monet muut (kaupungit/seikat), jotka minulle nimeltä mainittiin, niin että itse tosiasioista huomasin myös tässä asiassa/tapauksessa voi ymmärtää oikein se, mikä on kirjoitettu: “Anna viisaalle mahdollisuus, ja hän tulee viisaammaksi”.

agnosco, agnovi, agnitum 3 – tuntea, havaita, huomata
causa – syy, peruste, asia, tapaus, oikeusasia, juttu, tila
Sananlaskut 9:9: “Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä, opeta hurskasta, ja hän oppii lisää”.

Quam multi enim, quod certo scimus, iam volebant esse catholici, manifestissima veritate commoti, et offensionem suorum reverendo, quotidie differebant!

Sillä kuinka monet, minkä varmasti tiedämme, jo halusivat olla katolisia, mitä selkeimmän totuuden liikuttamina, ja (silti) joka päivä viivyttelivät peläten omiensa suuttumusta.

manifestus, a, um – ilmeinen, selvä
differo, distuli, dilatum – viedä erilleen, lykätä, viivyttää, erota, olla erilainen
offensio – onnettomuus, loukkaantuminen, mielipaha, suuttumus
re-vereor, veritus 2 – arkailla, pelätä, kunnioittaa

Quam multos non veritas, in qua numquam praesumpsistis, sed obduratae consuetudinis grave vinculum colligabat, ut in eis compleretur divina illa sententia: Verbis non emendabitur servus durus; si enim et intellexerit, non obediet!

Kuinka monta, ei totuus, josta ette koskaan ole nauttineet/saavuttaneet, vaan sitkeän tavan raskas kahle sitoi, niin että heissä täyttyi/toteutui tuo jumalallinen lause: Sanoilla ei korjata kovaa hankalaa orjaa; sillä jos jopa hän ymmärtää, hän ei tottele!

praesumo, sumpsi, sumptum 3 – nauttia, edellyttää, rohjeta
obduratus < obduro – kestä
oboedio 4 (< ob-audio) – totella
intellexerit II fut. – obediet I fut.
Sananlaskut 29:19: “Ei orjaa puheella ojenneta: hän tajuaa sen, muttei tottele”.

Quam multi propterea putabant veram Ecclesiam esse partem Donati, quia eos ad cognoscendam catholicam veritatem securitas torpidos, fastidiosos, pigrosque faciebat!

Kuinka monet sen vuoksi luulivat todellisen kirkon olevan Donatuksen puoli, koska huolettomuus teki heidät jähmeiksi, laiskoiksi ja veltoiksi tunnistamaan katolista totuutta.

securitas – huolettomuus, levollisuus, turvallisuus
torpidus – kohmettunut, tyrmistynyt

Quam multis aditum intrandi obserabant (P) rumores (S) maledicorum, qui nescio quid aliud nos in altare Dei ponere iactitabant!

Kuinka monelta sulkivat sisäänkäymisen pääsyn pahaapuhuvien huhut, (pahaapuhuvien), jotka väittivät meidän laittavan jumalan alttarille jotakin en tiedä mitä (=jotakin muuta).

obsero 1 – sulkea
aditus, us – pääsy, kulkutie, sisäänkäynti
intro 1 – astua sisään > intrandi gerundin gen.
maledicus – herjaava
iacto – heitellä, keskustella, mainita (alituiseen), hokea
Esimerkki eri ryhmien välisestä mustamaalaamisesta.

Quam multi nihil interesse credentes in qua quisque parte christianus sit, ideo permanebant in parte Donati, quia ibi nati erant, et eos inde discedere atque ad Catholicam nemo transire cogebat!

Kuinka monet – uskoen ettei ole tärkeää missä ryhmässä kukin on kristitty – sen tähden pysyttelivät Donatuksen puolella, koska siihen olivat syntyneet, eikä kukaan pakottanut heitä sieltä poistumaan ja siirtymään katoliselle (puolelle).

intersum – olla välissä; interest persoonatt. – on tärkeää

93.5.18.

His omnibus harum legum terror (S), quibus promulgandis reges serviunt Domino in timore, ita profuit (P), ut nunc alii dicant: Iam hoc volebamus; sed Deo gratias, qui nobis occasionem praebuit iamiamque faciendi, et dilationum morulas amputavit.

Kaikille näille (ihmisille) näiden lakien pelote, lakien, joiden julkaisemisella kuninkaat palvelevat Herraa pelossa, on ollut hyödyksi niin, että nyt toiset sanovat: “Tätä jo halusimme; mutta kiitos jumalalle, joka meille tarjosi aivan heti tekemisen mahdollisuuden (=mahdollisuuden vaihtaa uskoa), ja katkaisi viivyttelyjen viivytykset.”

promulgo – julkaista
iam iam – jo, aivan heti
dilatio – viivytys, lykkäys
morula < mora – viipyminen, viivytys

Alii dicant: Hoc esse verum iam sciebamus; sed nescio qua consuetudine tenebamur: gratias Domino, qui vincula nostra disrupit, et nos ad pacis vinculum transtulit.

Toiset sanovat: “Tiesimme jo tämän olevan totta; mutta jollakin tottumuksella meitä pidäteltiin: kiitos jumalalle, joka rikkoi meidän kahleemme ja kantoi meidät rauhan kahleeseen.2

Augustinus puhuu useinkin tottumuksen voimasta, joka pitää ihmistä pahasssa ja estää ihmistä pääsemästä hyvään.

Alii dicant: Nesciebamus hic esse veritatem, nec eam discere volebamus; sed nos ad eam cognoscendam metus (S) fecit (P) intentos, quo timuimus ne forte sine ullis rerum aeternarum lucris damno rerum temporalium feriremur: gratias Domino, qui neglegentiam nostram stimulo terroris excussit, ut saltem solliciti quaereremus quod securi numquam nosse curavimus.

Toiset sanovat: “Emme tienneet totuuden olevan täällä emmekä halunneet sitä oppia; mutta meidät teki innokkaiksi/tarkkaavaisiksi sen tuntemiseen pelko, josta pelästyimme, että sattumalta (=ehkä) ilman mitään ikuisten asioiden voittoa/hyötyä meitä iskettäisiin/vahingoitettaisiin ajallisten asioiden tappiolla: kiitos jumalalle, joka iski meidän välinpitämättömyyttämme pelon piikillä/kannustimella, niin että edes/ainakin huolestuneina kyselemme sitä, mitä turvassa olevina emme koskaan välittäneet tietää.”

metus, us – pelko
lucrum – voitto, etu, hyöty
ferio 4 – iskeä, lyödä, tappaa
stimulus – pistin, piikki, kannus, kannustin, tuska

Alii dicant: Nos falsis rumoribus terrebamur intrare, quos falsos esse nesciremus, si non intraremus; nec intraremus, nisi cogeremur: gratias Domino, qui trepidationem nostram flagello abstulit, expertos docuit quam vana et inania de Ecclesia sua mendax fama iactaverit;
hinc iam credimus et illa falsa esse, quae auctores huius haeresis criminati sunt, quando posteri eorum tam falsa et peiora finxerunt.

Toiset sanovat: “Meitä peloteltiin tulemasta sisään väärillä huhuilla, joiden emme olisi tienneet olevan vääriä, jos emme olisi menneet sisään; emme olisi menneet sisään, ellei meitä olisi pakotettu: kiitos Herralle, joka ruoskalla poisti meidän hämmennyksemme, (meitä) koeteltuja opetti kuinka valehteleva huhu heitteli turhia ja tyhjiä (asioita) hänen kirkostaan;
tästä jo uskoimme myös noiden (asioiden) olevan valheellisia, joilla tuon harhaopin tekijät panettelevat, koska kerran heidän seuraajansa ovat keksineet niin (=yhtä) valheellisia ja pahempia.2

criminor 1 – syyttää, valittaa, syytellä, panetella

Alii dicant: Putabamus quidem nihil interesse ubi fidem Christi teneremus; sed gratias Domino, qui nos a divisione collegit, et hoc uni Deo congruere, ut in unitate colatur, ostendit.

Toiset sanovat: “Me luulimme näet ettei ole mitenkään tärkeää, missä pitäisimme Kristuksen uskoa; mutta kiitos Herralle, joka kokosi meidät jakaantumisesta ja osoitti sen sopivan yhdelle jumalalle (=olevan yhden jumalan mukaista), että häntä ykseydessä palvotaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.